Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Tystysgrif Addysg Uwch  -  Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf (TystAU)

Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf (TystAU)

Mae'r diwydiant manwerthu'n parhau i dyfu ac arallgyfeirio ynghanol amgylchedd o newid byd-eang.

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio, neu sy'n rhagweld gweithio, mewn unrhyw ddiwydiant manwerthu; Stryd Fawr, Bancio, Busnes Gwerthu Ceir, Archfarchnadoedd ac ati.

Pa un ai a ydych mewn rôl reoli ar hyn o  bryd, neu'n anelu at ddatblygu eich gyrfa mewn lleoliad rheoli manwerthu, bydd y rhaglen hon yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymwyseddau sydd eu hangen.

Nod y rhaglen yw datblygu eich sgiliau, eich cymhwysedd a'ch hyder yn rheolwr manwerthu drwy gymryd rhan yn y modylau hyn a arweinir gan y diwydiant.

Mae Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf ar gael drwy ddull dysgu cyfunol. Mae hyn yn golygu y bydd myfyrwyr yn mynychu dysgu ar-lein a thiwtorialau ac y byddant yn cael cyfle i fynychu cynhadledd drwy gydol y flwyddyn. 

Rydym yn croesawu ac yn annog ymgeiswyr sy'n gweithio yn y diwydiant, ond nid yw hwn yn ofynnol ar gyfer y cwrs.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Opsiynau Llwybyr a Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais

Ewch i adran ymgeisio’r Brifysgol i gael gwybod rhagor o wybodaeth.

Am fanylion pellach, cysylltwch â Thiwtor Derbyn Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf Laura James: laura.james@pcydds.ac.uk


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£13,500 (Dramor)

5 Rheswm dros astudio Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf:

 1. Bod yn rhan o gymuned ddysgu flaengar a fydd yn llywio dyfodol manwerthu
 2. Datblygu eich sgiliau ym maes rheoli manwerthu i wella eich cyflogadwyedd
 3. Elwa o staff academaidd sydd â phrofiad sylweddol yn y diwydiant
 4. Ymuno â rhaglen sy'n cynnig cymorth bugeiliol ardderchog drwy ddulliau ar-lein ac wyneb yn wyneb
 5. Astudio Rheoli Manwerthu i dyfu eich tîm a datblygu eich gyrfa

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Os ydych yn barod i ddatblygu eich dyfodol ym maes rheoli manwerthu a datblygu twf i'r diwydiant, y rhaglen hon yw'r llwyfan y mae arnoch ei hangen. 

Mae'r rhaglen Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf yn cynnig cyfle i chi ddatblygu eich gallu i ymateb i'r amgylchedd manwerthu sy'n newid drwy fodylau sy'n canolbwyntio ar y diwydiant.

Yn fyfyriwr Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf, cewch eich arwain gan staff brwdfrydig  a chefnogol sydd â phrofiad sylweddol o reoli twf. Drwy ein dull addysgu arloesol  byddwch yn ymuno ac yn cael eich annog i weithio gyda'ch cymuned ddysgu drwy weithgareddau ymarferol sy'n seiliedig ar waith.

Mae gan Reoli Manwerthu ar gyfer Twf y nodau canlynol:

 • Cynyddu dealltwriaeth myfyrwyr o reoli manwerthu at ddibenion twf drwy ddulliau perfformiad cwsmeriaid a pherfformiad sefydliadol
 • Darparu datblygiad proffesiynol parhaus i'r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant rheoli manwerthu neu i ddarparu cymhwyster rhagarweiniol i'r rhai sy'n dyheu am ddilyn gyrfa yn y maes 
 • Darparu'r wybodaeth a'r sgiliau i ddeall, dadansoddi a datblygu twf oddi mewn i amgylchedd y sector manwerthu.
 • Paratoi myfyrwyr ar gyfer heriau yn y sector manwerthu yn y dyfodol
 • Paratoi myfyrwyr ar gyfer astudio pellach
Pynciau Modylau

Modylau Lefel 4:

 • Dysgu yn yr Oes Ddigidol
 • Rheoli'r Gweithlu Gwerthu
 • Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid
 • Heriau Cyfoes Gwneud Gwahaniaeth
 • Gwerthiannau Moesegol
 • Dadansoddiad Gwerthiannau Targed
Asesiad

Asesir y rhaglen drwy amrywiaeth o ddulliau, yn academaidd ac yn ymarferol ac fe'i cynlluniwyd i ddatblygu lefel y myfyrwyr o ran sgiliau datrys problemau, dealltwriaeth a meddwl beirniadol.

Mae asesiadau yn y rhaglen yn aml yn gysylltiedig ag enghreifftiau o'r diwydiant a rhoddir cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau ymarferol sy'n annog dysgu drwy asesu ffurfiannol drwy gydol y rhaglen.

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd am ddatblygu eu gyrfa mewn amgylchedd rheoli manwerthu ac yn annog ymgeiswyr o ystod eang o gefndiroedd. 

Ystyriwn ymgeiswyr ar sail eu sgiliau a'u profiadau ac nid ar sail cyflawniadau academaidd yn unig. 

Ar gyfer ymgeiswyr o dan 21 oed, mae angen un Safon Uwch neu NVQ lefel 3 arnom. Derbynnir dyfarniadau eraill gan gynnwys dyfarniadau Edexcel, yn ogystal ag ystod o dystysgrifau eraill ar y lefel hon gan gyrff y DU, yr UE a chyrff Rhyngwladol.

Cyfleoedd Gyrfa

Drwy astudio Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf, byddwch yn cyflawni'r sgiliau a'r ddealltwriaeth o sut i reoli tîm yn effeithiol i hyrwyddo twf yn y sector manwerthu.

Mae'r rhaglen yn ymgysylltu ag astudiaethau achos y diwydiant a bydd digwyddiadau'r gynhadledd yn annog myfyrwyr i ymgysylltu â darlithwyr gwadd i gyfoethogi eu profiad. 

Credwn yn gryf fod angen bod gan reolwyr manwerthu yr adnoddau ar gyfer amgylchedd sy'n newid yn y dyfodol a bydd y rhaglen hon yn helpu i roi'r hyder a'r offer i chi addasu ac arallgyfeirio eich technegau.

Rhoddir cyfle i raddedigion llwyddiannus wneud cais am fynediad Lefel 5 i BA Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Sgiliau ar gyfer y Gweithle).

Costau Ychwanegol

Er bod rhai myfyrwyr yn dymuno buddsoddi mewn deunyddiau ychwanegol ar gyfer modylau, megis llyfrau ac ati, mae'n bosibl cwblhau'r rhaglen hon heb unrhyw gostau ychwanegol.

Mae gan y Brifysgol lyfrgell ar-lein ardderchog sy'n galluogi ein holl fyfyrwyr i gael mynediad at lawer o adnoddau heb unrhyw gost ychwanegol.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth.