Noson Agoriadol Syfrdanol i Fyfyrwyr


22.05.2023

Agorodd myfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant eu sioe graddio haf flynyddol ar nos Wener y 19eg o Fai mewn digwyddiad gorlawn ar draws nifer o leoliadau yn Abertawe.   

Students at University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) opened their annual summer degree show on the evening of Friday 19th May in a packed event across multiple Swansea venues.

Mae’r arddangosfa haf flynyddol yn un o uchafbwyntiau calendr Coleg Celf Abertawe, lle mae myfyrwyr o bob cwrs creadigol yn dangos eu prosiectau terfynol – penllanw blynyddoedd o ddysgu a mireinio eu crefftau.

Roedd y noson yn fwrlwm o weithgarwch, a denwyd cannoedd o fynychwyr i’r lleoliadau, gyda pherfformiadau cerddorol a DJ yn yr HQ Urban Kitchen ochr yn ochr â’r sioeau celf gweledol. 

Cynhaliwyd seremoni wobrwyo yn Adeilad Dinefwr Y Drindod Dewi Sant, lle rhoddwyd gwobrau i fyfyrwyr eithriadol yn amrywio o £200 i £10,000 ar gyfer yr Artist Benevolent Scholarship mawreddog.

Meddai’r Athro Ian Walsh, Profost Campws Abertawe Y Drindod Dewi Sant: “Roedd hi’n bleser gan Y Drindod Dewi Sant agor i’r cyhoedd ddydd Gwener a chroesawu cynifer o ymwelwyr i arddangosiadau’r myfyrwyr sy’n graddio eleni o Goleg Celf Abertawe. Roedd hi’n noson wych gyda chelf anhygoel ar ddangos.

“Fel un o ganolfannau blaenllaw’r DU ar gyfer celf, dylunio a’r cyfryngau, mae’r Drindod Dewi Sant yn falch o lwyddiant ei myfyrwyr a’r safonau y maen nhw’n eu cyflawni. Mae pwysigrwydd yr artist, y dylunydd, y gwneuthurwr ffilmiau, a’r meddwl creadigol wrth ddehongli’r oes sydd ohoni ac adrodd straeon pwysig yn hanfodol yn ystod y dyddiau heriol hyn.”

Dywedodd Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant: “Mae’r Sioe Graddio’n ddathliad a phenllanw astudiaethau israddedig ac ôl-raddedig myfyrwyr, lle gall ymwelwyr brofi creadigrwydd rhagorol ar draws amrywiaeth eang o feysydd pwnc celf a dylunio.

“Mae colegau celf yn newid y byd – bydd ein myfyrwyr ni, y gwelwch eu gwaith pan fyddwch chi’n ymweld â’r sioe, yn mynd ymlaen i newid y byd”.

Eleni, cynhelir yr arddangosfa yn adeiladau Dinefwr, ALEX ac IQ Y Drindod Dewi Sant, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Canolfan Dylan Thomas a HQ Urban Kitchen, a bydd sioeau dethol hefyd yn arddangos yn Llundain yn New Designers yn ddiweddarach yn ystod yr haf.

This year, the exhibition takes place at UWTSD's Dynevor,ALEX and IQ buildings, the National Waterfront Museum, the Dylan Thomas Centre and HQ Urban Kitchen, with selected shows also exhibiting in London at New Designers later in the summer.

Ceir manylion y cyrsiau sy’n arddangos ym mhob lleoliad isod. Bydd yr arddangosfeydd yn aros ar ddangos i’r cyhoedd yn ystod oriau dydd hyd at 16eg Mehefin (ac eithrio dyddiau Sul, Gwyliau Banc a dydd Sadwrn 27ain Mai).

Dinefwr: SA1 3EU

Celf Gain

Ffotograffiaeth

Patrymau Arwyneb a Thecstilau

MA Deialogau Cyfoes

ALEX: SA1 5DU

Celf a Dylunio Sylfaen

Crefftau Dylunio

Dylunio Cynnyrch a Chelfi

MA Deialogau Cyfoes

HQ Urban Kitchen: SA1 5AJ

Technoleg Cerddoriaeth Greadigol (Perfformiadau byw 19eg Mai, tapiau arddangos 20fed-26ain Mai)

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau: SA1 3RD

Darlunio (ar agor hyd at 18fed Mehefin)

The annual summer exhibition is a highlight of the Swansea College of Art calendar, where students from all creative courses display their final projects – the culmination of years of learning and refining their crafts.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau a’r Wasg a’r Cyfryngau / Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus / Corporate Communications and PR

Swyddfa’r Is-Ganghellor | Vice-Chancellor’s Office

Ffôn | Phone: 07384 467071

E-bost | E-mail: Rebecca.davies@uwtsd.ac.uk