Y Drindod Dewi Sant yn Gwneud Cysylltiadau mewn Digwyddiad Cyflogadwyedd


29.04.2021

Bu myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhan o sesiwn ddiddorol a buddiol iawn yn ddiweddar yn ystod eu Digwyddiad Cyflogadwyedd yn ymwneud â Gwneud Cysylltiadau.

 

Rachael Wheatley

Yn bresennol yn y digwyddiad rhithwir roedd deugain o fyfyrwyr ail flwyddyn y cyrsiau BA Hysbysebu Creadigol, Darlunio a Dylunio Graffig fel rhan o’u modwl Priodoleddau Graddedigion, ‘Ysgogwyr Newid’. Yn ystod y digwyddiad cafwyd cyflwyniadau gan dri ymarferydd o’r diwydiannau creadigol sef Rachael Wheatley, Natalie Griffiths a Gareth Thomas.

I agor y digwyddiad cafwyd sgwrs ddifyr gan Rachael Wheatley, o Waters Creative, a oedd yn llawn cyngor ac awgrymiadau ar gyfer y rhai sy’n dymuno gweithio’n llawrydd, ynghyd ag arweiniad i fyfyrwyr sy’n dymuno gweithio i stiwdio greadigol.   Llwyddodd Rachael i ysbrydoli’r myfyrwyr gyda’r dyfyniad: “mae popeth yn dechrau gyda syniad ond mae angen i chi gredu ynoch chi’ch hun – mae ffydd a hyder yn magu llwyddiant.”

Daeth Rachael â’i chyflwyniad i ben drwy ysgogi myfyrwyr gyda chyngor ac awgrymiadau gwych ar gyfer gweithwyr llawrydd, gan gynnwys cadw cymhelliant, datblygu brand personol, cael cyngor ariannol, meithrin sgiliau cyfathrebu, a chynnal agwedd gadarnhaol bob amser.

Natalie oedd yr ail i siarad a bu hi’n sôn yn benodol am ddarlunio fel gyrfa lawrydd. Dechreuodd â’i stori bersonol a thaith ei gyrfa o addysg i weithio’n llawrydd. Pwysleisiodd yn gryf ei bod yn rhaid i weithiwr llawrydd fod yn bopeth, a bod yn gyfrifol am bob rôl gan gynnwys yr ochr fusnes, ynghyd â’r ochr greadigol.

Aeth yn ei blaen i ddweud bod gwrthrychau ei gwaith darlunio yn tueddu i fod yn bethau mae’n angerddol amdanynt, neu’n wybodus amdanynt, a phwysleisiodd y ffaith nad yw gwaith yn mynd i ddod o hyd i chi, mae angen i chi fynd allan i chwilio amdano.  Yn ogystal bu Natalie’n trafod pwysigrwydd cynlluniau cydweithio, sy’n gallu digwydd mewn sawl ffurf ac sy’n ychwanegu llawer at yr hyn a wnewch, yn ogystal â datblygu eich rhwydwaith proffesiynol. Ychwanegodd fod rhwydweithio’n gwbl hanfodol; dylid cadw golwg yn barhaus am gysylltiadau newydd a sicrhau na fyddwch yn colli cyfleoedd trwy esgeuluso eich rhwydwaith o gysylltiadau. I gloi dywedodd wrth y myfyrwyr am ddal ati i ddysgu a datblygu drwy’r amser, gan barhau i ddangos eu gwaith a bod yn hyderus am eu galluoedd a’u gwaith.

 

Natalie Griffiths

Yn dilyn egwyl fer cafodd y myfyrwyr eu difyrru gan gyflwyniad dadlennol a diddorol gan Gareth Thomas o’r Clarified Company. Mae Gareth yn entrepreneur a gweithiwr proffesiynol ym maes brandio a bu’n sôn am adeiladu eich brand personol.

Dechreuodd drwy siarad am ei gefndir proffesiynol ei hun a’i daith o fyd addysg i’r man lle y mae nawr – entrepreneur sy’n helpu eraill i greu a hyrwyddo eu brand personol neu gwmni.  Siaradodd yn angerddol am y modd y gall strategaeth helpu i adeiladu eich brand a rhoddodd ei 10 awgrym ef i’r myfyrwyr ar gyfer adeiladu brand.

Dilynwyd y cyflwyniadau ffurfiol gan sesiwn holi ac ateb bywiog a hwyliog, gyda’r myfyrwyr oedd yn bresennol yn cymryd rhan lawn yn y trafodaethau. Mae’r adborth yn dilyn y digwyddiad wedi bod yn eithriadol o gadarnhaol gyda’r holl fyfyrwyr yn dweud cymaint y gwnaethon nhw fwynhau’r cyflwyniadau ac iddynt eu gwneud yn fwy hyderus am fywyd ar ôl graddio.

Meddai Ian Simmons, darlithydd ar y cwrs Hysbysebu Creadigol: “Mae cysylltiadau cryf â diwydiant yn hanfodol ar gyfer ein myfyrwyr ac yn rhywbeth yr ydym yn ymfalchïo ynddo, ac yn parhau i’w ddatblygu yn y Drindod Dewi Sant. Bydd y mewnwelediadau a’r cyfleoedd a gânt yn y sesiynau hyn yn cyfrannu tipyn i sicrhau eu bod yn cael y cymwyseddau sydd eu hangen arnynt i lwyddo mewn amgylchedd gwaith sy’n newid yn gyflym.”

Gareth Thomas

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476 

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk