Sefydliad Confucius y Drindod Dewi Sant yn cynnal Fforwm Ysgolion Cymru Tsieina ar Fandarin a llythrennedd triphlyg


24.11.2021

Caiff Fforwm Ysgolion Cymru Tsieina Hydref 2021 ei gynnal gan Sefydliad Confucius PCYDDS ar Ragfyr 3ydd  mewn cyfarfod ar-lein o addysgwyr ac athrawon dan hyfforddiant o bob rhan o Gymru.

UWTSD Confucius Institute hosts Wales China Schools Forum

Yn allweddol i’r cyflwyniadau a’r trafodaethau, caiff cwestiynau ymarferol eu gofyn sy’n ymwneud ag addysgu ieithoedd rhyngwladol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd fel rhan o’r cwricwlwm newydd i Gymru.

Thema Fforwm mis Rhagfyr fydd llythrennedd triphlyg, lle caiff ieithoedd tramor eu harchwilio mewn perthynas â’r Gymraeg a Saesneg. Bydd ysgolion a fydd yn cynllunio eu cwricwla o 2022 ymlaen,  cyn bo hir, yn wynebu penderfyniadau ynglŷn ag opsiynau iaith disgyblion, ac mae ganddynt lawer o gwestiynau i’w hystyried. Pa ieithoedd ddylai gael eu cynnig? A ydy’r adnoddau cywir ar gael i gefnogi’r ieithoedd hynny? A oes angen ail-hyfforddi staff ar gyfer iaith newydd ac o ran methodoleg llythrennedd triphlyg? A ddylai’r ffocws fod ar ieithoedd Indo-Ewropeaidd, neu ar ddewisiadau mwy radical?

Byddwn yn mynd i’r afael â’r cwestiynau hyn yn y Fforwm, yn ogystal ag archwilio’n fanwl Mandarin fel iaith sy’n ategu ac yn herio rhagdybiaethau dysgu ieithoedd. Bydd arbenigwyr o wahanol sectorau addysg Cymru yn cynnig syniadau ffrwythlon i’w trafod, yn ogystal ag awgrymiadau ymarferol. Gwnaiff y siaradwyr ganolbwyntio ar faterion sy’n ymwneud â methodoleg addysgu triphlyg, adnoddau yn ogystal â chyfleoedd i athrawon a myfyrwyr addysg i dderbyn hyfforddiant Mandarin.  

Gwilym Dyfri Jones, Profost Campysau Caerfyrddin a Llambed fydd yn croesawu’r fforwm, a chaiff y prif anerchiad, Gwrando’r Geiriau / Listening to Language, ei roi  gan yr Athro Mererid Hopwood, Cadeirydd Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Aberystwyth, a oedd yn flaenorol yn Athro Ieithoedd a’r Cwricwlwm Cymreig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS).

Meddai Krystyna Krajewska, Cyfarwyddwr Gweithredol Sefydliad Confucius: ‘Mae’r cwricwlwm newydd i Gymru yn mabwysiadu ymagwedd amlieithog at ddysgu ieithoedd. Mae cyflwyno Mandarin fel un o’r ieithoedd sydd yn rhan o’r gymysgedd ieithyddol yn cynnig dimensiynau newydd i ddysgu ieithoedd, yn enwedig o’i chymharu a’i chyferbynnu â’r ieithoedd Ewropeaidd sy’n gyfarwydd i lawer o ddisgyblion ysgol. Rydym wedi gweld yn ein hystafelloedd dosbarth Confucius fod Mandarin yn rhoi hyder i fyfyrwyr wrth iddynt ystyried eu bod nhw’n gallu gwneud yn dda mewn pwnc a ystyrir yn un anodd. Mae dysgu Mandarin yn galluogi myfyrwyr i weld y byd o wahanol safbwyntiau a deall pethau o safbwynt rhyngddiwylliannol, rhywbeth sydd wrth galon y cwricwlwm newydd, gan greu dinasyddion moesegol-wybodus yn y byd.’

Mae Fforwm Ysgolion Cymru Tsieina yn gydweithrediad rhwng tri sefydliad Confucius a leolir ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgolion Caerdydd a Bangor. Mae’n rhoi cyfle i addysgwyr mewn Ystafelloedd Dosbarth Confucius ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws Cymru, 18 ohonynt ar hyn o bryd, i rannu strategaethau, methodolegau addysgu ac adnoddau ar gyfer cyflwyno Mandarin yn gynaliadwy. Hefyd, mae’r Fforwm yn croesawu pob pennaeth ysgol, pob athro Ieithoedd Tramor Modern ac unrhyw aelod o staff sydd â diddordeb mewn cyflwyno Mandarin yn eu hysgolion, ac mae’n ceisio dangos enghreifftiau o’r arfer gorau ar gyfer addysgu Mandarin yng Nghymru. 

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynychu’r Fforwm archebu lle drwy ddefnyddio’r ddolen isod.

https://waleschinaschoolsforumautumn2021.eventbrite.co.uk 

Rhaglen

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Krystyna Krajewska, Cyfarwyddwr Gweithredol Sefydliad Confucius, drwy anfon e-bost at k.krajewska@uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076