Penodi Prif Weithredwr Simplyhealth yn Athro Ymarfer


24.11.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi Dr Sneh Khemka, Prif Swyddog Gweithredol Simplyhealth, yn Athro Ymarfer Anrhydeddus.

Dr Sneh Khemka

Rhoddir y teitl 'Athro Ymarfer' i unigolyn er mwyn anrhydeddu a chydnabod y person hwnnw am ennill rhagoriaeth academaidd a/neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy'n cyd-fynd â bwriadau strategol y brifysgol.

Bydd Dr Khemka  yn gweithio mewn cydweithrediad agos rhwng y Brifysgol a'r Athrawon Ymarfer eraill ar gyfleoedd ymgysylltu strategol allweddol gyda'r Brifysgol a'i myfyrwyr. Bydd ei waith yn rhychwantu amrywiaeth o fentrau megis traddodi darlithoedd cyhoeddus, mentora staff a myfyrwyr, mynychu seremonïau graddio a chymryd rhan mewn fforymau cyhoeddus.

Wrth wneud sylw, dywedodd Dr  Sneh: "Mae'n anrhydedd fawr cael fy ngwahodd i fod yn Athro Ymarfer Anrhydeddus ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Bydd y cyfle yn rhoi llwyfan i mi ledaenu pwrpas a gweledigaeth Simplyhealth a rhannu fy ngwybodaeth a'm profiadau personol. Mae hon yn foment arbennig o falch i mi, a diolchaf i'r  Brifysgol am roi eu ffydd a'u cred ynof fi a Simplyhealth.”

Ychwanegodd yr Athro Medwin Hughes , DL, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru: "Mae'n draddodiad gan y Brifysgol roi teitl anrhydeddus Athro Ymarfer i arweinwyr proffesiynol o fewn eu disgyblaeth. Gwneir hyn i gydnabod cyflawniadau eithriadol mewn maes pwnc sy'n ymwneud â chenhadaeth graidd y Brifysgol.

Rwyf wrth fy modd bod Dr Khemka  wedi derbyn ein gwahoddiad ac yn edrych ymlaen at ei groesawu i'r Brifysgol."

Mae Sneh Khemka wedi hyfforddi ac wedi gweithio fel llawfeddyg cyffredinol ac offthalmig ac yn gynghorydd arbenigol i is-adran gofal iechyd Fforwm Economaidd y Byd (WEF). Cyn ymuno â Simplyhealth, roedd ganddo rôl arwain uwch gyda'r yswiriwr iechyd Aetna International, rhan o gwmni CVS Health yn yr Unol Daleithiau ac roedd yn aelod o'r uwch dîm gweithredol yn Bupa.

Nodyn i'r Golygydd

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhan o Grŵp Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, sy’n gonffederasiwn o nifer o sefydliadau yn cynnwys Prifysgol Cymru, yn ogystal â Choleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn golegau cyfansoddol. Mae’r Grŵp yn cynnig continwwm o addysg bellach i addysg uwch er budd dysgwyr, cyflogwyr a chymunedau.

Gweledigaeth Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw bod yn Brifysgol sydd ag ymrwymiad i lesiant a threftadaeth y genedl wrth galon ei holl weithgareddau. Rhan ganolog y weledigaeth hon yw hyrwyddo a gwreiddio system addysg sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir, gan sbarduno datblygiad economaidd yn y rhanbarth, ar draws Cymru a thu hwnt.

Sefydlwyd y Brifysgol yn 1822 a bydd yn dathlu ei daucanmlwyddiant yn 2022. Ei Siarter Brenhinol a ddyfarnwyd yn 1828 yw’r hynaf o blith holl brifysgolion Cymru. Mae campysau’r Brifysgol yn Abertawe, Caerfyrddin, Llambed, Caerdydd, Llundain, a Birmingham. 

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn ymrwymo i osod myfyrwyr yng nghanol ei chenhadaeth drwy ddarparu cwricwlwm dwyieithog perthnasol ac ysbrydoledig, ynghyd ag amgylchedd dysgu cefnogol, buddsoddi yn ei champysau a’i chyfleusterau a sicrhau bod myfyrwyr o bob cefndir yn cael cyfle i gyflawni eu potensial.

 

Ynglŷn â Simplyhealth

Er 1872, rydym wedi bod yn helpu pobl i wneud y gorau o fywyd drwy well iechyd bob dydd. Mae ein cynlluniau'n sicrhau bod unigolion, teuluoedd a gweithwyr yn gallu cael gafael ar wasanaethau lles wyneb yn wyneb a rhithwir yn hawdd, a fforddio cadw'n iach drwy hawlio costau'n ôl ar driniaethau deintyddol, ymweliadau â'r optegydd, therapïau cyflenwol a llawer mwy.

Heddiw rydym yn falch iawn o fod yn gwmni atebion iechyd mwyaf blaenllaw’r DU, gyda bron i 1000 o gydweithwyr yn gwasanaethu 2.3 miliwn o gwsmeriaid. Nid oes gennym gyfranddalwyr, felly rydym yn cael ein harwain gan ein diben o wella mynediad i ofal iechyd, ar gyfer nifer fawr o bobl, yn y tymor hir. Rydym yn angerddol am ddefnyddio ein llais mewn materion iechyd cyhoeddus a gweithio mewn partneriaeth ag elusennau i leihau anghydraddoldeb iechyd – bob blwyddyn rydym yn ymrwymo i roi 10% o elw cyn treth i amrywiaeth o achosion cymunedol. Ac rydym yn sicrhau bod ein busnes yn gofalu am y blaned hefyd, gan gyflawni statws Carbon Niwtral + yn 2021.

I gael gwybod mwy, ewch i www.simplyhealth.co.uk

Gwybodaeth Bellach

press@uwtsd.ac.uk

 

Manylion Cyswllt Cysylltiadau Cyhoeddus

Ffôn: 0344 579 2489

Ebost: pr@simplyhealth.co.uk