Un o raddedigion Addysg Gorfforol yn dychwelyd i annerch ein Myfyrwyr Presennol


12.03.2020

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn i groesawu un o’i graddedigion Addysg Gorfforol, Tom Davies, yn ôl i gampws Caerfyrddin yn ddiweddar i siarad â’r myfyrwyr Addysg Gorfforol presennol am ei gynnydd ers iddo raddio, a’i swydd fel Athro Ysgol Gynradd.

Physical Education Graduate Returns to give talk to Current Students.  Tom Davies – Primary School Teacher at St Oswald’s VA School

Graddiodd Tom o’r rhaglen BA (Anrh.) Addysg Gorfforol yn 2014, ond wedi hynny astudiodd hefyd am gymhwyster TAR yn y Brifysgol ar ôl gweithio am flwyddyn fel cynorthwyydd addysgu. Gwerthfawrogwyd ei ymweliad yn fawr gan staff a myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Meddai Dylan Blain rheolwr rhaglen y radd BA (Anrh.) Addysg Gorfforol a Chyfarwyddwr Academaidd yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd “Rydym i gyd yn ddiolchgar dros ben i Tom am dreulio peth o’i hanner tymor yn rhannu ei brofiadau gyda’n grwpiau o fyfyrwyr presennol. Mae’n wych eu bod nhw’n gallu gwrando ar gyngor ac awgrymiadau a ddaw o lygad y ffynnon, sef un o’r graddedigion a astudiodd ar y rhaglen, er mwyn eu bod nhw’n gallu cynllunio’r ffordd orau ymlaen ar gyfer y dyfodol. Gwn fod llawer o’r grŵp wedi gwerthfawrogi’r mewnwelediadau a roddwyd ganddo. Braf hefyd oedd clywed gan Tom faint o’r gwaith a astudiwyd ganddo yn ystod ei gyfnod ar y rhaglen BA Addysg Gorfforol sydd wedi bod o werth wrth iddo ymgymryd â rolau blaenllaw yn y pwnc yn yr ysgolion cynradd y mae ef wedi gweithio ynddynt.”   

Meddai myfyriwr presennol, Dafydd Jones, “Rwy’n bwriadu dilyn gyrfa addysgu mewn ysgolion cynradd, ac felly roedd clywed yn uniongyrchol rhai o awgrymiadau Tom, sydd eisoes wedi symud ymlaen o radd Addysg Gorfforol i swydd addysgu, o ddiddordeb mawr.”

Soniodd Tom ei fod wedi gwerthfawrogi’n fawr ei amser yn y Drindod Dewi Sant a bod y cyfnod hwnnw wedi bod yn sail dda ar gyfer dysgu sut i gyflwyno addysg gorfforol. “Roedd y rhaglen BA Addysg Gorfforol yn rhagorol, gwnaeth fy mharatoi yn berffaith ar gyfer fy nghwrs TAR. Mae’r syniadau a’r cysyniadau a addysgais yn ystod y cwrs wedi parhau i fod yn ddefnyddiol drwy gydol fy ngyrfa’n addysgu. Er enghraifft, dysgais ffyrdd arloesol ar gyfer rhoi i bob disgybl brofiad cyfannol o chwaraeon wrth fynychu gwersi AddGorff yn yr ysgol drwy ddefnyddio model addysgu o’r enw Sport Education. Rwyf wedi mwynhau defnyddio’r dull hwn yn fawr iawn a gallaf weld y buddion y mae’n ei gynnig o ran datblygu hyder y disgyblion a addysgais a’u mwynhad o chwaraeon.”

Yn sgil ymweliad Tom â’r Drindod Dewi Sant, ymwelodd Dylan Blain Rheolwr Rhaglen y Radd BA (Anrh.) Addysg Gorfforol ag Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Sant Oswallt, Jeffreyston i weithio gyda Tom a’i ddisgyblion ar thema Cwpan Rygbi’r Byd, prosiect maent wedi bod yn ymgymryd ag ef. Ychwanegodd Dylan, “roedd gallu cynorthwyo Tom a disgyblion Ysgol Sant Oswallt gyda’u gwersi Addysg Gorfforol yn fraint. Roedd brwdfrydedd a mwynhad y disgyblion yn amlwg yn y gwersi. Mae gweld y cynnwys a addysgir i’n myfyrwyr fel rhan o’r radd Addysg Gorfforol yn cael ei addysgu mewn ysgolion lleol yn foddhad mawr. Edrychaf ymlaen at weld y gwaith hwn yn datblygu yn y dyfodol”.

Ceir rhagor o wybodaeth am y rhaglen BA (Anrh.) Addysg Gorfforol ar y dudalen we - https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ba-addysg-gorfforol/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663