Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal ei symposiwm cyfnewid gwybodaeth cyntaf


23.03.2020

Cynhaliwyd symposiwm rhyngwladol a gynlluniwyd i ysbrydoli, rhannu gwybodaeth a chynnig cyfleoedd i rwydweithio ar gampws Llundain Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ddiwedd mis Ionawr. 

london gherkin

Amcan y Symposiwm Cyfnewid Gwybodaeth oedd dod â chymuned o academyddion, ymchwilwyr ac ymarferwyr ynghyd, yn ogystal ag ymgeiswyr presennol y rhaglenni Doethur a Meistr Gweinyddu Busnes.

Gwnaeth y Symposiwm gynnwys amrywiaeth o brif anerchiadau, cyflwyno papurau ymchwil a chyflwyno posteri gan fyfyrwyr Doethur (DBA) a Meistr (MBA) Gweinyddu Busnes.

Cyflwynwyd y prif anerchiad gan Dr Peter Sharp a siaradodd ar y testun “Knowledge Creation and Innovation – Learning from Leonardo da Vinci”.   Mae Dr Sharp, yn ystod yr 16 mlynedd diwethaf, wedi addysgu, hyfforddi, ymchwilio ac ysgrifennu mewn amrywiaeth eang o fforymau addysg uwch, busnes ac elusen. Mae ei arbenigedd yn cynnwys rheoli gwybodaeth, dysgu o fewn sefydliadau, datblygiad personol, hyfforddiant bywyd a meddwl yn greadigol/ celf greadigol. Mae hefyd yn oruchwyliwr ar raglenni ôl-raddedig a doethurol.

Gwnaeth y diwrnod hefyd gynnwys cyflwyno posteri ar y testunau ymchwil yr ymgymerir â nhw ar hyn o bryd gan ymgeiswyr DBA a MBA.

Rhannwyd y cyflwyno papurau a gynhaliwyd yn ystod y prynhawn yn bedwar grŵp gan gynnwys amrywiaeth eang o destunau rhyngwladol a oedd yn cwmpasu’r themâu:

  • Rheoli Gwybodaeth a Bancio a Chyllid
  • Effeithiolrwydd Arweinyddiaeth a’r Paradocs o ran Rhyw
  • Entrepreneuriaeth a BBaChau
  • Diwylliant Sefydliadol, Marchnata a Pherfformiad Busnes.

Yn ystod y thema Rheoli Gwybodaeth a Bancio a Chyllid, gwnaeth y testunau ymchwil gynnwys: Investigating the role and scope of Knowledge Management: The Case of Federal Ministry of Budget & National Planning in Nigeria a Comprehending the role of Big Data in the Banking Industry in Egypt.

Gwnaeth y thema Effeithiolrwydd Arweinyddiaeth a’r Paradocs o ran Rhyw gynnwys cyflwyniadau ar destunau megis Searching for Effective Leadership in the Islands of Paradise: Improving Intrapreneurship and Performance in the Resorts of Maldives a Gendering Leadership: Comprehending the role & extent of Women Leadership in the UK Fashion Industry.

Roedd y thema Entrepreneuriaeth a BBaCh yn cynnwys cyflwyniadau ar destunau megis

Modern Perspectives on Women’s Entrepreneurship: Exploring the motivational effectiveness based on social psychological theory yn ogystal â chyflwyniad ar Added Value to Managers’ Practice of Corporate Social Responsibility via MBA Programmes.

Gwelodd y thema Diwylliant Sefydliadol, Marchnata a Pherfformiad Busnes gyflwyniadau ar ymchwilio i The Impact of Corporate Culture on Job Satisfaction of Operational Level Employees in Sri Lankan Banking Industry yn ogystal ag Invisible disabilities: How they affect people’s ability to work as well as a Metaphorical View of the call centres: The Psychic Prison – A Qualitative study of Indian Call centres.

Meddai Dr Amare Desta, Cadeirydd Pwyllgor y Symposiwm ac Athro Rheoli Hysbysrwydd a Gwybodaeth: “Darparwyd gan y digwyddiad hwn sefyllfa gefnogol er mwyn derbyn adborth ar ymchwil presennol ymgeiswyr doethurol a meistr ac arweiniad ynglŷn â chyfeiriad eu hymchwil yn y dyfodol. Bu hefyd yn gyfle i’n cymuned academaidd gynnig sylwadau a safbwyntiau newydd ar waith pob myfyriwr a chynorthwyo ein myfyrwyr i fireinio eu sgiliau academaidd ac ymchwil ac felly cyflawni disgwyliadau cymdeithas a busnes er mwyn eu paratoi ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.”

“Roedd hi’n bleser gennym ddyfarnu gwobrau am gyflwyno’r posteri ymchwil gorau i’r ymgeiswyr DBA Mrs Kainat Fatima o’r Drindod Dewi Sant a Mr Tharwat Khalil o Brifysgol Gorllewin yr Alban”. 

Meddai Dr Audsin Dhas, Deon Gweithredol campws Llundain, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:  “Dyma oedd y Symposiwm Cyfnewid Gwybodaeth cyntaf i gael ei gynnal ar gampws Llundain ac roedd yn gyfle rhagorol i rannu cyfoeth yr ymchwil a’r testunau y mae ein hymgeiswyr DBA a MBA yn ymgymryd â nhw ar hyn o bryd, gan roi persbectif gwir-ryngwladol ar astudio Busnes a Rheolaeth. Rwy’n ddiolchgar i bawb a gymerodd ran ac edrychaf ymlaen at y digwyddiad nesaf”.

Meddai Dr Conny Matera-Rogers, Profost campws Llundain, Y Drindod Dewi Sant:  “Mae campws Llundain yn gymuned ryngwladol groesawgar o staff academaidd a myfyrwyr. Gwnaeth y Symposiwm roi cyfle i ni ddod ynghyd i rannu profiadau a chefnogi ein myfyrwyr ar eu taith tuag at y gyrfaoedd a fydd ganddynt yn y dyfodol ledled y byd”.