Penodi Llysgenhadon newydd i’r Coleg Cymraeg o Brifysgol Y Drindod Dewi Sant


13.03.2020

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2020 er mwyn annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Llysgenhadon Coleg Cymraeg Cenedlaethol / Coleg Cymraeg Cenedlaethol Ambassadors

Mae’r 23 llysgennad wedi’u lleoli mewn chwe prifysgol ledled Cymru gan gynnwys tri o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae Megan Samuel a Celyn Angharad Jones newydd ddechrau are u gwaith ac yn gyfrifol am gwblhau gwahanol dasgau drwy’r flwyddyn, gyda Ceri Dolben Evans yn cario ymlaen am gyfnod eto eleni.

Eu prif rôl fel llysgenhadon fydd perswadio mwy o ddisgyblion ysgol a cholegau addysg bellach i ddilyn eu hastudiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg a chyflwyno’r manteision o hynny.

Byddant yn cynrychioli’r Coleg Cymraeg mewn amryw o ddigwyddiadau megis ymweliadau ysgolion, ffeiriau UCAS ac Eisteddfodau yn ogystal â chofnodi eu profiadau ar flog ac ar amryw sianel cyfryngau cymdeithasol y Coleg.

Am y tro cyntaf eleni, cafodd y llysgenhadon eu dewis drwy greu fideo hyd at funud o hyd a ffurflen gais.

Meddai Ceri Dolben Evans, myfyrwraig sydd yn ei hail flwyddyn yn astudio cwrs BA Perfformio yn Y Drindod Dewi Sant: “Dyma yw fy ail flwyddyn fel llysgennad i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac rwyf wrth fy modd yn cyflawni’r swydd. Rwyf yn unigolyn sydd yn ymfalchîo yn yr iaith Gymraeg, felly mae’n wych fy mod yn gallu bod yn gynrychiolydd i’r Coleg.

“Rwyf wedi cael llawer o brofiadau gwych wrth fod yn lysgennad wrth fynd o amgylch ysgolion yn annog myfyrwyr y dyfodol i astudio trwy’r Gymraeg, mynychu cwrs bondio hefo’r llysgenhadon eraill a chwrdd a phobl newydd wrth weithio ar y stondin yn yr eisteddfod,” atega Ceri.  “Mae llawer o’r swydd yn ymwneud â chreu blogiau ar gyfer cyfrifon cymdeithasol y coleg. Un o’r blogiau fe wnes i oedd cip olwg tu ôl i’r llenni o sioe roeddwn yn ei wneud gyda’r prifysgol o’r enw ‘Cysgu’n Brysur’ - cefais gymaint o hwyl yn creu hwn! Mae bod yn lysgennad i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn brofiad gwych ac rydym hefyd yn cael tâl am ein gwaith, sôn am fonws!”

Myfyrwraig arall sydd wedi’I phenodi yw Megan Samuel sydd yn ei blwyddyn gyntaf yn astudio BA Addysg Gynradd gyda Statws Athro Cymwysedig.

“Braint o’r mwyaf yw i fod yn Llysgennad i’r Coleg Cymraeg,” meddai Megan. “Yn fy rôl rwy’n annog myfyrwyr o wahanol ysgolion i fynd i wneud addysg uwch prentisiaethau yn y Gymraeg. Rwy’n cael profiadau di-ri o gwrdd â phobl newydd, gweithio mewn amryw o lefydd a hyn i gyd drwy’r Gymraeg.

Mae Bethan Wyn Davies, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg o fewn Y Drindod Dewi Sant wrth ei bodd yn gweld y myfyrwyr yn cael y cyfle i fod yn rhan o’r cynllun Llysgenhadon.

“Hoffwn estyn llongyfarchiadau mawr i’r tair sydd wedi’u penodi fel Llysgenhadon i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni,” meddai Bethan Wyn.  “Mae gwaith y llysgenhadon yma yn holl bwysig yn denu darpar fyfyrwyr i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg a bydd y tair frwdfrydig a gwybodus yma o’r Drindod Dewi Sant yn defnyddio eu profiadau personol i hyrwyddo’r buddion a’r manteision o astudio yn y Gymraeg. O Benwythnos y Glas, i’w llety Cymraeg, i’w perfformiadau amrywiol yn ogystal â’u hastudiaethau academaidd, bydd profiadau Celyn, Ceri a Megan yn siŵr o ddenu sylw at astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y Drindod Dewi Sant.”

Meddai Elin Williams ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

“Rydym yn hynod gyffrous i allu cyhoeddi ein bod wedi penodi 23 o lysgenhadon newydd o’r sector addysg uwch ar gyfer 2020. Mae cael criw o bobl ifanc a brwdfrydig yn cydweithio gyda ni i hyrwyddo cyfleoedd astudio yn Gymraeg yn gymorth mawr o ran rhoi darlun positif o bwysigrwydd astudio’n Gymraeg.

“Mae ystod eang o bynciau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg yn ein prifysgolion ar draws Cymru bellach a rôl y llysgenhadon fydd egluro’r manteision o astudio’n Gymraeg.”

Gellir dilyn anturiaethau ein llysgenhadon â gweld lluniau’r unigolion ar wefan y Coleg Cymraeg ac ar dudalen Instagram a Twitter ‘Dy Ddyfodol Di’ a Facebook, You Tube a Snapchat ‘Coleg Cymraeg’.

Am wybodaeth bellach ynglyn â gweithgareddau cyfrwng Cymraeg Y Drindod Dewi Sant, gallwch e-bostio Bethan Wyn b.davies@pcydds.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk