Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Negeseuon Brys

Mynediad i adeiladau’r Brifysgol (yn weithredol o 24 Mawrth 2020)

24 Mawrth 2020

Yn dilyn datganiad y Prif Weinidog i’r genedl ar 23 Mawrth 2020 a’i gyfarwyddyd i aros gartref, mae’r Brifysgol wedi diwygio ei phrotocol Mynediad i Adeiladau fel a ganlyn:

 1. Ni chaniateir unrhyw fynediad pellach i unrhyw rai o adeiladau’r Brifysgol oni bai y ceir amgylchiadau eithriadol. Bydd ‘eithriadol’ yn cynnwys:
  • Cyfrifoldebau sy’n hanfodol i fusnes a/neu ddyletswydd gofal e.e. cymorth i fyfyrwyr preswyl
  • Cymorth i’r GIG
  • Cymorth i’r gymuned ehangach fel y pennir gan yr Is-Ganghellor mewn ymgynghoriad â’r Llywodraeth mewn perthynas â chenhadaeth ddinesig y Brifysgol.
 2. Bydd mynediad mewn amgylchiadau eithriadol yn cael ei reoli yn unol â’r Protocol Mynediad a gyhoeddwyd ddoe, 23 Mawrth 2020. Gallwch ei ddarllen
 3. Ystyriaethau allweddol eraill:
  • Sicrhewch eich bod yn glynu at ganllawiau iechyd cyhoeddus o ran pellhau cymdeithasol. Bydd swyddogion y Brifysgol yn gweithredu camau priodol os na lynir wrth ganllawiau cenedlaethol o fewn adeiladau’r Brifysgol.  Darllenwch ganllawiau pellhau cymdeithasol;
  • Caiff lefelau staff Prifysgol eu lleihau ymhellach yng ngoleuni'r gostyngiad yn y mynediad i adeiladau ar y campws, a fydd yn effeithio ar argaeledd staff ar gyfer ceisiadau nad ydynt yn rhai brys;
  • Ni chaniateir i fyfyrwyr ddychwelyd i’r preswylfeydd i gasglu eiddo oni bai y ceir cadarnhad bod hyn yn hollol hanfodol i’w llesiant a’u lles;
  • Caiff y llety ei ddiogelu i’r holl fyfyrwyr preswyl fel bod modd i’r myfyrwyr adael eu heiddo yn eu hystafelloedd;
  • Caniateir i denantiaid fynd i mewn i eiddo ar brydles ond bydd angen cadarnhau eu bod yn cadw at ganllawiau a chyfarwyddyd y Llywodraeth i sicrhau bod dyletswydd gofal y Brifysgol yn cael ei diwallu’n briodol.
  • Atgoffir tenantiaid y Brifysgol am y lefelau staffio is os oes ganddynt anghenion cymorth penodol.

Protocol ar gyfer rheoli mynediad i adeiladau’r Brifysgol (yn weithredol o 20 Mawrth 2020)

23 Mawrth 2020

Yn ystod y broses o gyfyngu mynediad i adeiladau’r Brifysgol ar hyn o bryd er mwyn lleihau/dileu rhyngweithio cymdeithasol, yn unol â chanllawiau Llywodraeth y DU a Chymru ac Iechyd Cyhoeddus, cydnabyddir yn llawn y bydd gan staff nifer o resymau dilys i fynychu’r safle at ddibenion parhad busnes.

Hyd oni hysbysir yn wahanol caiff mynediad i’r holl adeiladau ei reoli’n llym gan Ystadau. Bydd y Cofrestrydd, Ray Selby, yn gyfrifol ac yn atebol am sicrhau mynediad dan reolaeth i holl adeiladau’r Brifysgol.

Caniateir mynediad am resymau sy’n hanfodol i fusnes yn unig.

Bydd y gweithwyr safle’n hwyluso mynediad cymeradwy, a chaiff mynediad hanfodol ei ganiatáu ar frys cyn gynted â phosibl.

Yn dilyn cymeradwyaeth, ni ddylai staff geisio mynd i mewn i unrhyw adeilad heb gysylltu â’r Gweithiwr Safle priodol ar ddyletswydd er mwyn cytuno ar drefniadau mynediad h.y. i drefnu amser i agor yr adeilad a’r ardal y ceisir mynediad iddi (gan y bydd staff Ystadau’n ymgymryd â llawer o ddyletswyddau eraill) neu, os oes gan y staff sy’n ceisio mynediad allweddi/codau larwm, i gadarnhau pryd y cânt fod ar y safle (a hefyd pryd y byddant wedi gadael y safle a diogelu’r ardal). Rhaid i’r holl staff sy’n cael mynediad i adeilad nodi faint o amser fydd ei angen arnyn nhw ar y safle. Bydd mynediad yn destun asesiad risg pragmatig yn canolbwyntio ar bellhau cymdeithasol.

Rhifau cyswllt:

Caerfyrddin – 07767842738

Llambed – 07976528354

Abertawe – 07850321704

Pan fydd hyn wedi’i gymeradwyo gan y Dirprwy Is-Ganghellor (Cyllid a Chynllunio) dylid anfon y gymeradwyaeth at y Cofrestrydd os nad yw’r Cofrestrydd eisoes wedi derbyn cyfarwyddyd yn uniongyrchol. Caiff y gofyniad hwn ei ychwanegu at ‘Restr Mynediad Cymeradwy’ ddyddiol a gaiff ei chadw ym mhob safle er mwyn rheoli mynediad yn effeithiol (a chydymffurfio â gofynion pellhau cymdeithasol cynyddol gaeth).

Bydd y Gweithiwr Safle yn cyfeirio’r holl geisiadau eraill heb gymeradwyaeth gan uwch reolwyr at y Rheolwr Safle ar Ddyletswydd.

Os yw’n ymddangos nad yw cais wedi’i gyfiawnhau na’i gymeradwyo fel y nodir uchod caiff ei gyfeirio at y Pennaeth Gweithrediadau a Chydymffurfio, Kelly Williams, a/neu’r Cofrestrydd am benderfyniad terfynol. Dylai unrhyw gymeradwyaeth o’r fath fod ar sail eithriadol yn unig. Caiff pob mynediad ei gofnodi i gydymffurfio â gofynion Iechyd a Diogelwch (mynediad ac ymadawiad).

Rhaid i unrhyw un a gaiff fynediad gydymffurfio â gofynion pellhau cymdeithasol a glanweithdra dwylo. Caiff cyswllt wyneb yn wyneb ei reoli’n unol â chanllawiau cyfredol.

Ni chaiff unrhyw fyfyriwr, israddedig nac ôl-raddedig, fynediad oni bai bod hyn wedi’i gytuno gyda Deon neu Brofost a dylai ddigwydd ar sail eithriadol yn unig a chaiff ei reoli gan Ystadau fel y nodir uchod. Dylai unrhyw gymeradwyaeth o’r fath fod ar sail eithriadol yn unig. NODER: Nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr mewn llety preswyl.

Ni fydd unrhyw gorff allanol yn cael mynediad oni bai bod hyn wedi’i gytuno gyda’r Cofrestrydd.

Bydd gwasanaethau brys yn dal i gael mynediad anghyfyngedig yn unol ag arferion rheolaidd. Os ceir Digwyddiad Difrifol fydd yn effeithio ar gyfanrwydd safle a/neu ddiogelwch a lles unrhyw breswylwyr yna bydd y Cynllun Digwyddiad Difrifol yn gymwys a bydd gofyn i staff fod yn bresennol fel bo angen.

Mae gan y Gweithwyr Safle ar Ddyletswydd fanylion cyswllt y Rheolwr Safle ar Ddyletswydd, y Pennaeth Gweithrediadau a Chydymffurfio a’r Cofrestrydd.

CORONAFEIRWS COVID-19

GWYBODAETH I STAFF A MYFYRWYR

Cyfathrebu Negeseuon Brys

Bydd y Brifysgol yn darparu manylion unrhyw argyfyngau ar draws ei champysau a'i chanolfannau yn yr adran hon o'r wefan.

Bydd gwybodaeth hefyd yn cael ei rhannu trwy gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Brifysgol sy'n cyfeirio at y dudalen we hon.

twitter: @drindoddewisant  / @uwtsd

facebook:  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant / University of Wales Trinity Saint David