Negeseuon Brys

Campws ar gau dros y penwythos (Dydd Sadwrn a Sul, 3 a 4 Mawrth)

Fe fydd campysau Abertawe, Llambed, Caerfyrddin a Chaerdydd ar gau dros y penwythnos oherwydd parhad y tywydd garw.

Cadwch lygad ar eich e-bost prifysgol ac ar ein gwefan am ragor o wybodaeth ynglŷn â phryd bydd y campws yn ailagor.  Oni bai eich bod yn clywed yn wahanol fe fydd campysau’r Brifysgol ar agor Ddydd Llun 5 Mawrth fel arfer. 

Byddwn hefyd yn postio ar ein ffrydiau cyfryngau cymdeithasol:

Twitter @drindoddewisant
Facebook: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Campws ar gau Dydd Gwener, 2 Mawrth

Oherwydd tywydd garw parhaus bydd y campysau Abertawe, Llambed, Caerfyrddin a Chaerdydd yn parhau ar gau heddiw.

Cadwch lygad ar eich e-bost prifysgol ac ar ein gwefan am ragor o wybodaeth ynglŷn â phryd bydd y campws yn ailagor.

Byddwn hefyd yn postio ar ein ffrydiau cyfryngau cymdeithasol:

Twitter @drindoddewisant
Facebook: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Campws ar gau heddiw (Dydd Iau, 1 Mawrth)

1.3.2018

Oherwydd y tywydd garw a ddisgwylir yn ystod y dydd bydd y campysau Campysau Abertawe, Caerfyrddin, Llambed a Chaerdydd ar gau heddiw.

Cadwch lygad ar eich e-bost prifysgol ac ar ein gwefan am ragor o wybodaeth ynglŷn â phryd bydd y campws yn ailagor.

Byddwn hefyd yn postio ar ein ffrydiau cyfryngau cymdeithasol:

Twitter @drindoddewisant
Facebook: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Adolygu’r amodau tywydd ar gyfer pob campws am 7am bore yfory (1 Mawrth 2018)

28.02.2018

Yn dilyn y rhybudd a ddosbarthwyd ddoe (copi isod), byddwn yn adolygu’r amodau tywydd ar gyfer pob campws am 7am bore yfory.  Os teimlir bod rhaid cau unrhyw rai o gampysau’r Brifysgol, rhoddir gwybod i chi drwy e-bost y Brifysgol, yr adran Rhybuddion Brys ar y wefan a thrwy ein sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Dilynir yr un broses fore Gwener.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio am y wybodaeth ddiweddaraf cyn teithio i’r gwaith.  

Rhybuddion tywydd helaeth ar draws y DG

27.2.2018

Cyhoeddwyd rhybuddion tywydd helaeth ar draws y DG gan fod awyr oer o’r dwyrain i fod i ddod ag eira i lawer rhan o’r wlad.  Gall tywydd gwael, a’r effeithiau yn sgil hynny, achosi problemau sylweddol o ran gweithrediadau’r Brifysgol, a gall effeithio ar allu staff i deithio i’r gwaith a dychwelyd adref yn ddiogel.  Mae’r Brifysgol yn ymrwymedig i amddiffyn iechyd a diogelwch ei holl staff ac yn yr un modd rhaid iddi sicrhau fod unrhyw darfu ar ei gwasanaethau’n parhau i fod y lleiaf posibl.

Gall amodau tywydd, neu effeithiau tywydd eithriadol, arwain at gau’r campws neu swyddfeydd unigol yn llwyr.  Os bydd hyn yn digwydd, anfonir e-bost at yr holl staff ac ystyrir bod pob absenoldeb yn absenoldeb a awdurdodwyd.

Fel arall, dylai staff wneud eu gorau i ddod i’r gwaith o dan yr holl amgylchiadau ond ni ddylent eu rhoi eu hun mewn perygl dianghenraid wrth geisio dod i’r gwaith neu ddychwelyd adre.  Dylai aelodau staff arfer eu barn eu hun ac, os na allant ddod i’r gwaith neu fod arnynt angen gadael y gwaith i fynd adre, dylent gysylltu â’u rheolwr llinell cyn gynted â phosibl.

Os na all staff ddod i’r gweithle neu aros yn y gwaith, gyda chytundeb y rheolwr llinell gellir ystyried un o’r opsiynau isod:

  • Gweithio o gartref neu o gampws arall (os ydy’n ymarferol)
  • Gwneud yr amser a gollir i fyny
  • Cymryd gwyliau
  • Cymryd absenoldeb heb dâl
  • Neu gyfuniad o’r opsiynau uchod.

Mae’r Brifysgol hefyd yn ymwybodol y gall fod angen i staff gymryd absenoldeb brys oherwydd trefniadau gofal plant neu gyfrifoldebau gofalu eraill.  Bydd gweithdrefnau arferol yn berthnasol dan yr amgylchiadau hyn.

I ailadrodd, bydd y Brifysgol yn sicrhau, cyn belled â'i bod yn rhesymol ymarferol, iechyd, diogelwch a lles ei holl staff yn y gwaith. Atgoffir y staff am y ddyletswydd sydd arnynt i gymryd gofal rhesymol o’u hiechyd a’u diogelwch eu hun ac o bobl eraill a allai gael eu heffeithio.  Mae hyn yn cynnwys cymryd gofal ychwanegol wrth deithio i’r gwaith ac oddi wrth y gwaith mewn amodau tywydd eithriadol.