Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Hysbysebu (MA)

Hysbysebu (MA)

Mae amgylchedd hysbysebu wedi newid yn gyflym dros y ddau ddegawd diwethaf.

Bydd ffyrdd arferol o feddwl yn cael eu herio’n fwyfwy wrth gyfleu negeseuon craidd ar gyfer brandiau, cynnyrch, gwasanaethau ac achosion.

Mae gwreiddioldeb, drwy gynnwys, cysylltiadau, dylanwad a strategaeth, yn allweddol i ddatrys problemau cyfathrebu’r dyfodol.

Mae syniadaeth nad yw ynghlwm â chyfrwng ac arloesi rhyngddisgyblaethol yn ganolog i’r llwybr MA Hysbysebu.  Mae’r rhain yn cael eu llywio a’u cefnogi gan feddwl treiddgar, strategol, a’u cyflawni drwy ymchwil trylwyr.  Bydd y cwrs hwn yn eich ysbrydoli a’ch cefnogi i ddefnyddio dulliau eofn nad ydynt ynghlwm â chyfrwng wrth greu negeseuon cymhellol, a wireddir drwy gymhwyso sgiliau crefft wedi’u mireinio.

Mae’r radd ôl-raddedig hon yn gosod eich arbenigedd chi ar reng flaen arfer y diwydiant cyfathrebu cyfoes.

Arian ar gael bellach:
Ewch i: fenthyciadau ôl-raddedig i ddarganfod rhagor

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Diwrnod Agored TAR Gofyn Am Fwy o Wybodaeth Benthyciadau Ôl-raddedig Gwnewch Gais Nawr
E-bost Cyswllt: martin.bush@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Martin Bush


Ffioedd Dysgu 2022/23:
Cartref: £7,800
Dramor: £15,000

Pum rheswm dros astudio’r cwrs hwn

 1. Cydnabyddir Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer dysgu ac ymchwil yn seiliedig ar gelf a dylunio. Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 (REF) gosodwyd 95.8% o’n hymchwil yn y categori o safon fyd-enwog neu ei gydnabod yn rhagorol yn rhyngwladol.
 2. Mae portffolio Deialogau Cyfoes y radd Meistr yn cynnig amgylchedd dysgu rhyngddisgyblaethol unigryw, gyda mynediad at weithdai a staff ar draws y Gyfadran.
 3. Mae myfyrwyr graddau Meistr ac ymchwil yn cael cefnogaeth tîm proffesiynol ac ymrwymedig o ddarlithwyr ac arddangoswyr technegol sy’n creu amgylchedd dysgu amrywiol a chefnogol.
 4. Mae Coleg Celf Abertawe yn cynnig opsiynau llawn amser a rhan amser, ac er mwyn helpu ein myfyrwyr graddau Meistr, rydym yn cyflwyno’r rhan fwyaf o’r addysgu craidd ar ddydd Iau a dydd Gwener.
 5. Daeth y Drindod Dewi Sant yn 6ed yn y DU am astudio ôl-raddedig yng Ngwobrau Student Choice Whatuni 2018. Hefyd daeth y Brifysgol yn 5ed yn y DU am foddhad â chyrsiau ôl-raddedig a addysgir yn y Celfyddydau Creadigol a Dylunio, PTES 2018.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae portffolio Deialogau Cyfoes y radd Meistr yng Ngholeg Celf Abertawe yn cynnig profiad ôl-raddedig unigryw.  

Mae graddedigion a gweithwyr proffesiynol o ystod eang o feysydd arbenigol yn cael budd o ddysgu rhyngddisgyblaethol ynghyd â darlithwyr arbenigol ac ystod eang o gyfleusterau.

Cewch gyfle i dynnu ar brofiadau a gwybodaeth o’r gwahanol lwybrau ac adlewyrchu hyn yn eich astudiaethau personol eich hun.

Mae’r amgylchedd ymchwil yn elwa’n fawr ar fewnbwn ein staff addysgu a darlithwyr gwadd, y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn artistiaid, dylunwyr a damcaniaethwyr sy’n weithgar ym maes ymchwil ac o arwyddocâd  cenedlaethol a rhyngwladol.

Yn rhan gyntaf y rhaglen byddwch yn cwblhau cyfres o fodylau a addysgir.   Byddwch yn cymryd rhan mewn cynlluniau cyfnewid amlddisgyblaethol, trwy seminarau a darlithoedd a fydd yn cynnwys myfyrwyr o bob rhaglen o fewn y portffolio Deialogau Cyfoes, er mwyn symbylu safbwyntiau newydd a herio cyfeiriadau. Disgwylir i’r trawsffrwythloni syniadau a fydd yn digwydd drwy ddeialogau o’r fath hyrwyddo ailfeddwl y canfyddiadau a’r technegau cynhyrchu sy’n briodol i’ch disgyblaeth chi.

Drwy gydol y rhan o’r rhaglen a addysgir, disgwylir i chi ymgymryd ag archwilio deunyddiau ac ymchwilio i themâu cyfoes, gan roi ystyriaeth i faterion amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.

Pynciau Modylau

Mae portffolio’r radd Meistr yn gwrs ôl-raddedig rhyngddisgyblaethol ac arloesol. Mae strwythur y cwrs yn hwyluso dysgu o fewn ac ar draws disgyblaethau, gan greu cysylltiadau â staff a myfyrwyr sydd â gwybodaeth a phrofiad eang a manwl.

Cyflwynir y rhan gyntaf drwy dri modwl 20 credyd gyda’r nod o ehangu profiad a dwysau gwybodaeth.  Mae’r pwyslais ar arbrofi ac ymchwil.

Mae’r cyfnod nesaf dan arweiniad y myfyriwr.  Bydd myfyrwyr yn dewis y cyfleoedd dysgu sy’n fwyaf diddorol a defnyddiol i’w profiad dysgu unigol. Yn ystod y modwl 60 credyd hwn, anogir myfyrwyr i ddatblygu ymchwil unigol neu gydweithredol, drwy archwilio ac arbrofi ymarferol a damcaniaethol, a gefnogir gan weithdai ymarferol, darlithoedd, seminarau a thiwtorialau.

Cyfnod terfynol y cwrs yw Prosiect Mawr dan arweiniad y myfyriwr.  Bydd myfyrwyr yn cydgrynhoi’r gwaith gyda’r nod o gyflwyno’r deilliannau drwy ledaenu’r gwaith yn gyhoeddus mewn rhyw fodd, megis, er enghraifft, arddangosfa, prototeip cynnyrch neu lyfr.   Cefnogir y rhan hon o’r cwrs gan seminarau, tiwtorialau a rhaglen o ddarlithwyr gwadd sy’n cynnig cyfleoedd am ddatblygiad proffesiynol.  

Semester 1/Blwyddyn 1

Yr Arbrawf Meddwl

Cynhelir y modwl hwn ar ddechrau’r rhaglen Meistr mewn Celf a Dylunio. Mae’r Arbrawf Meddwl yn fodwl 20 credyd sy’n rhoi cyfle i ddarganfod dulliau ymchwil sy’n berthnasol i gaffael gwybodaeth drwy brofiadau, yn hytrach na gwybodaeth wybyddol, mewn rhagarweiniad ysgafn ond difrifol i’r rhaglen.

Deialogau Cydweithredol  

Mae Deialogau Cydweithredol wedi’i gysylltu’n gynhenid â’r modwl yr Arbrawf Meddwl.

Ar ôl gwylio cyflwyniadau’r holl fyfyrwyr, y syniad yw y bydd timau cydweithredol o bobl o’r un anian, neu o anian ategol, yn cael eu ffurfio.  Rhoddir tasg i’r timau hyn ddatblygu prosiect a all fod yn ‘real’ neu’n feddwl damcaniaethol heb orwelion, neu’n brototeip o ran ei natur.

Mae diddordeb gennym yn eich gallu i gydweithio, i weithio fel tîm ac i ddefnyddio’ch creadigrwydd personol mewn amgylchedd gwaith tîm mewn modd sy’n gadarnhaol a, gobeithio, yn cynyddu potensial creadigol y grŵp.

Safbwyntiau Cydfodol

Mae’r modwl 20 credyd Safbwyntiau Cydfodol yn cyfuno cyflwyniad i syniadau damcaniaethol ac athronyddol cymhleth ag ymchwil academaidd annibynnol.

Semester 2/Blwyddyn 2

Ymchwil ac Arfer Archwiliol

Lluniwyd y modwl Ymchwil ac Arfer Archwiliol i alluogi myfyrwyr i ddatblygu syniadau drwy arbrofi ymarferol ac archwilio athronyddol.  Bydd syniadau’n cael eu cynnig a’u cwestiynu, damcaniaethau’n cael eu profi a ffyrdd o weithio’n cael eu datblygu.

Yn ystod y semester hwn, bydd syniadau a ddatblygwyd yn ystod y semester cyntaf yn cael eu cario ymlaen.  Gallai’r rhain olygu parhau â chysyniadau a/neu ffyrdd o weithio sy’n gydweithredol, a datblygu’r rheini, neu ymholiad unigol.

Semester 3/Blwyddyn 3

Arfer Cadarnhaol

Mae’r modwl hwn yn barhad o’r canfyddiadau yn y modwl Ymchwil ac Arfer Archwiliol.  Mae’n ymwneud â chwblhau a chyflwyno Prosiect Mawr yr ymgeisydd ac mae’n gofyn am dystiolaeth o ymchwil gwreiddiol a chasglu data, yn ogystal ag adolygiad llenyddiaeth o feddwl damcaniaethol a chysyniadol.

Mae’r modwl Arfer Cadarnhaol yn rhoi cyfle i ddatblygu prosiect ar raddfa lawn a fyddai fel arfer yn cael ei gyflwyno / arddangos yn gyhoeddus.  Dylai’r prosiect hwn ddangos trywydd eglur o ymholi artistig o natur unigol, wrth i fyfyrwyr symud o’r modylau a addysgir ac a amserlennir i gyfnod o waith personol, unigol a gyd-drafodir.

Asesiad

Cynhelir asesiadau drwy waith cwrs - ysgrifenedig, ymarferol a chyflwyniadau.

Yn Semester 1 mae traethawd damcaniaethol 4,000 o eiriau gyda chyflwyniad poster, ac adroddiad 5,000 o eiriau yn Semester 3, sy’n cyd-fynd â’r gwaith ymarferol.

Nid oes arholiadau ar y cwrs hwn. Asesir myfyrwyr yn ffurfiannol drwy gydol modwl.  Cynhelir asesu crynodol ar ddiwedd modwl, sy’n cynnwys cyflwyno’r gwaith i’r tîm asesu.

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu drwy gydol y cwrs sy’n cynnwys y canlynol, ymhlith rhai eraill: 

Tiwtorialau

Cynhelir y tiwtorialau hyn yn rheolaidd.

Yn Semester 1, llawn amser / Blwyddyn 1, rhan amser, bydd pob myfyriwr yn gweld ac yn trafod ei waith ag aelod o staff fel rhan o bob modwl. Yn Semestrau 2 a 3, llawn amser / Blwyddyn 2 a 3, rhan amser, bydd myfyrwyr yn gweithio’n fwy annibynnol ac yn cofrestru am diwtorialau o fewn, neu ar draws, eu disgyblaeth, yn ogystal â’r rheini a drefnir pan fo angen cefnogaeth ar gyfer eu gwaith.

Fel tîm, rydym yn sicrhau bod pob myfyriwr yn semester / blwyddyn olaf y cwrs yn cael ei weld gan o leiaf un aelod o’r staff academaidd bob wythnos.  

Tiwtorialau/Seminarau Grŵp

Cynhelir y rhain yn rheolaidd, ar draws pob cyfnod o’r cwrs, gydag un aelod o staff.  Maent yn gyfle rhagorol i fyfyrwyr rannu a chyfnewid syniadau gyda’u cyd-fyfyrwyr mewn ffordd strwythuredig, yn ogystal â mewnbwn defnyddiol gan staff.

Cyflwyniadau Anffurfiol a Ffurfiol

Gyda rhai o’r modylau mae cyflwyno syniadau’n rhan o ddeilliant y modwl ac maent yn ffordd hanfodol o rannu syniadau ar draws y cwrs.  Mae cyflwyno gwaith yn anffurfiol i gyd-fyfyrwyr hefyd yn rhan o’r addysgu drwy seminar ac yn ffordd o gael adborth gwerthfawr ar gynnydd y gwaith.

Arddangos gwaith

Ar ddiwedd y cwrs, mae cyfle, pan fo'n briodol, i ddangos deilliannau’r cwrs mewn arddangosfa a guradir.  Cefnogir myfyrwyr hefyd i greu eu harddangosfeydd eu hun yn ystod rhan ganol y cwrs, os dymunant hynny.

Ein Cyfleusterau

Advertising and Brand Design Facilities Widget

Cyfleusterau Hysbysebu a Dylunio Brand

Myfyrwyr a Bywyd Abertawe

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Fel arfer rydym yn gofyn am radd ddosbarth 2.1. Fodd bynnag, rydym hefyd yn ystyried ymgeiswyr â phrofiad perthnasol ac yn anelu at gyfweld pob ymgeisydd.  Pan fo’n bosibl, gwahoddwn ddarpar fyfyrwyr i brofi diwrnod o addysgu i weld a ydy’n cwrdd â’u disgwyliadau.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae graddedigion yn mynd yn aelodau gweithgar o’n diwylliant creadigol, gan ddatblygu gyrfaoedd mewn amrywiaeth o rolau proffesiynol megis:

 • Entrepreneur diwylliannol
 • Curadur
 • Addysgwr - darlithydd prifysgol
 • Myfyriwr gradd ymchwil a gyllidir
 • Artist / dylunydd wrth ei waith
Costau Ychwanegol

Gall ein myfyrwyr gyrchu ystod amrywiol o offer ac adnoddau, sydd, yn y rhan fwyaf o achosion, yn ddigonol i gwblhau eu rhaglen astudio. Rydym yn darparu’r deunyddiau sylfaenol sydd eu hangen ar fyfyrwyr i ddatblygu eu gwaith ymarferol o fewn ein cyfleusterau gweithdy a stiwdio helaeth.

Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd myfyrwyr celf a dylunio yn gorfod talu rhai costau ychwanegol wrth ymestyn eu harfer personol. Mae enghreifftiau’n cynnwys prynu eu deunyddiau a’u hoffer arbenigol eu hunain, ymuno mewn gwibdeithiau astudio dewisol, a thalu am argraffu. 

Yn ddibynnol ar bellter a hyd, gall ymweliadau astudio dewisol amrywio o ran cost o oddeutu £10 i ymweld ag orielau ac arddangosfeydd lleol, i £200 a rhagor am ymweliadau astudio tramor neu rai mwy hir yn y DU.  Mae’r costau hyn yn cwmpasu pethau megis cludiant, taliadau mynediad a llety, ac fel arfer maent ar gyfraddau gostyngedig i’n myfyrwyr.

Cyrsiau Cysylltiedig
 • BA Hysbysebu a Dylunio Brandiau
 • BA (Anrh) Dylunio Graffig
 • BA (Anrh) Darlunio
 • MA Dylunio Graffig
 • MA Darlunio
 • MA Cyfathrebu Gweledol
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau

Am fenthyciadau cliciwch yma.