Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Campws Llambed  -  Teithio i Llambed

Teithio i Llambed

Mae ein campws yn Llambed yn sefyll wrth galon y dref a gellir ei gyrraedd yn hawdd ar droed, ar feic neu ar fws.

Dolenni Teithio Defnyddiol

Lawrlwythwch map y campws

Cerdded

Mae cerdded i’n campws yn ffordd dda o gadw’n iach ac mae hefyd yn arbed arian ac yn lleihau’ch ôl troed carbon. Cerdded

Cewch ddefnyddio Cynlluniwr Taith Traveline Cymru i'ch helpu cynllunio’ch taith.

Beic

Gellir cyrraedd ein campws yn Llambed yn hawdd o Lwybr 82 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ac mae digon o lefydd i chi gloi’ch beic ar y campws.

Teithio ar y Car

Os ydych chi'n gyrru i gampws Llanbedr Pont Steffan, y cod post yw SA48 7ED.

Parcio

Euro Car Parks sy’n rheoli’r parcio ar gampws Llambed a bydd angen bod gennych chi drwydded barcio neu Dalu dros y Ffôn, er mwyn parcio eich car ar ein campws ni.

Lleoliadau meysydd parcio

Cwestiynau Cyffredin am Parcio

Trwyddedau Parcio

Os byddwch chi’n dod â’ch car yn rheolaidd, bydd angen i chi gael trwydded barcio. Gallech chi wneud cais am drwydded barcio trwy borth ar-lein Euro Car Parks

Dalu dros y Ffôn

Os dewiswch chi barcio ar y campws heb drwydded, wedyn bydd angen i chi Dalu dros y Ffôn ac mae’r taliadau canlynol yn berthnasol:

  • Hyd at 30 munud – Yn ddi-dâl i roi cyfle i ollwng e.e. aseiniadau neu fynd â’r plant i’r feithrinfa 
  • Hyd at 4 awr – £1.50
  • Rhwng 4 ac 8 awr - £2.50

Gweler yr arwyddion yn y maes parcio am fanylion a gwybodaeth am sut i Dalu dros y Ffôn.

Parcio i Ymwelwyr

Mae gan ein campysau ni gysylltiadau gwych o ran cludiant cyhoeddus. Gweler yr adrannau Bws, Trên a Beic uchod i gael rhagor o wybodaeth am gyrraedd ein campws trwy gludiant cyhoeddus.

Os bydd angen i chi yrru i’n campws ni, bydd angen i chi Dalu dros y Ffôn ar ôl cyrraedd. Gweler yr arwyddion yn y maes parcio gael manylion a gwybodaeth am sut i Dalu dros y Ffôn.

Parthau Parcio

Er mwyn sicrhau ateb ymarferol o ran rheoli parcio, mae’r lleoedd ar y campws wedi eu rhannu’n barthau, fel y gwelir ar y Lampeter Parking Maps

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Adrannau a ddynodwyd i’r staff (gyda thrwydded staff)
  • Meysydd a ddynodwyd ar gyfer deiliaid bathodyn glas (wedi eu marcio yn y meysydd parcio)
  • Adrannau cyffredin i’r staff ac ymwelwyr y mae gofyn iddyn nhw dalu am eu lle naill ai trwy drwydded barcio staff neu dalu ac arddangos / talu dros y ffôn.
  • Adrannau dynodedig ar gyfer myfyrwyr preswyl (parcio'n ddi-dâl gyda thrwydded myfyriwr)
  • Adrannau parcio diwrnod dynodedig (di-breswyl) i fyfyrwyr (parcio'n ddi-dâl gyda thrwydded myfyriwr) 
Teithio ar y Bws

Mae bysiau rheolaidd yn teithio i Lambed o nifer o drefi a dinasoedd;

Aberystwyth (Traws Cymru T1Service 585Service 588)
Caerdydd (Traws Cymru T1C)
Abertawe (Traws Cymru T1C)
Llanymddyfri (Service 288/289)
Caerfyrddin (Traws Cymru T1)
Llundain (Megabus)

Teithio ar y Train

Y gorsafoedd trenau agosaf at ein campws yn Llambed yw;

Caerfyrddin – trenau rheolaidd yn rhedeg o'r rhan fwyaf o’r prif ddinasoedd a threfi; Abertawe, Caerfyrddin, Llambed, Hwlffordd, Doc Penfro.

Aberystwyth – trenau rheolaidd yn rhedeg o Birmingham a’r Amwythig.

O Gaerfyrddin ac Aberystwyth cewch ddal un o’r bysiau rheolaidd sy’n rhedeg i Lambed. Gellir dod o hyd i fanylion am wasanaethau bws o dan yr adran ‘Bws’ uchod.

Teithio ar yr Awyr

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yn awr o gampysau Abertawe, neu mae'r bws T9 yn teithio rhwng y Maes Awyr a Chaerdydd bob 20 munud ac ac oddi yno gallwch chi ddal y bws T1C i Lanbedr Pont Steffan.

Mae’r Megabus yn rhedeg gwasanaethau rheolaidd rhwng meysydd awyr rhyngwladol Llundain a Llambed.