Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Tystysgrif Addysg Uwch  -  Gofal (TystAU)

Gofal (TystAU)

Os nad oes gennych gymwysterau ffurfiol ond os oes gennych y cymhelliant a’r awch i lwyddo yn y Brifysgol a gweithio tuag at eich amcanion gyrfa mewn iechyd, gofal cymdeithasol neu weithio gyda phlant, bydd y cwrs blwyddyn yn llwybr tuag at y radd a fydd yn eich helpu i wireddu eich breuddwydion.

Bydd cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus yn darparu cymhwyster mynediad i chi at amrywiaeth o raglenni diploma a baglor Y Drindod Dewi Sant sy’n gysylltiedig â gofal. Byddwn yn eich helpu i’r eithaf i wireddu eich breuddwydion a’ch dyheadau.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Opsiynau Llwybyr a Sut i Ymgeisio

Gofal (CertHE) (1 flwyddyn)
Cod UCAS: 156S
Gwnewch Gais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£13,500 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

 • Rydym yn ymrwymedig i ofal
 • Rydym yn darparu cyfleoedd i chi ddatblygu a gwneud cynnydd
 • Mae gennym gysylltiadau â’r diwydiant a Byrddau Iechyd Lleol i’ch galluogi i arbenigo yn eich dewis faes iechyd a gofal cymdeithasol
 • Byddwn yn eich helpu a’ch cefnogi i wireddu eich dyheadau gyrfaol
 • Rydym yn cynnig opsiynau hyblyg a chyffrous ar gyfer y dyfodol.

 

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Dyluniwyd y rhaglen unigryw hon i ‘fwydo’ i mewn i unrhyw un o’r rhaglenni gradd yn y Portffolio Iechyd. Byddwn yn cefnogi ac yn datblygu eich gwybodaeth a’ch gallu yn y cysyniadau craidd, y damcaniaethau a’r wybodaeth sy’n sail i iechyd a gofal iechyd, yn ogystal â’r sgiliau a’r trylwyredd sydd eu hangen i gyflawni mewn addysg uwch.

Cynigir y Dystysgrif mewn Gofal ar ffurf cymhwyster llwybr hyblyg UN FLWYDDYN. O’r herwydd, mae modd i chi lwyddo’r cwrs hwn ac wedyn dechrau blwyddyn gyntaf HND, FdSc, BSc neu Dip AU o’ch dewis (naill ai ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rheolaeth Iechyd, Iechyd a Gofal a Phobl Ifanc neu Nyrsio).

Pynciau Modylau
 • Datblygiad Personol ac Academaidd (DPA)
 • Cyfathrebu
 • Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Prosiect Integreiddio
 • Arfer y Gweithle
 • Cyflwyniad i Ymchwil
Asesiad

Mae’r asesiadau’n cynnwys traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, a phortffolios proffesiynol.

Cewch chi gymorth i ddefnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a sgiliau trefnu ar gyfer eich aseiniadau.

Dolenni perthnasol

health-portfolio-260x260-widget

Portffolio Iechyd PCYDDS

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Oherwydd natur y cwrs, nid oes angen unrhyw ofynion er mwyn gwneud cais – rydym yn derbyn ymgeiswyr ni waeth beth yw eich oedran, cefndir academaidd, profiad cyflogaeth neu’r cymorth y mae arnoch ei angen.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gennym system gref iawn ar gymorth cyflogaeth a system profiad gwaith cryf iawn yn y Portffolio Iechyd. Rydym yn gweithio gyda thri bwrdd iechyd yn ogystal ag amrywiaeth o sefydliadau cyhoeddus a phreifat, cwmnïau ac elusennau yn y Sector Iechyd yng ngorllewin Cymru i greu cyfleoedd ar gyfer pob un o’n myfyrwyr. 

Caiff pob myfyriwr sy’n llwyddo’r cwrs hwn le dewis cyntaf ar y rhaglen gradd a ddewisant yn y Portffolio Iechyd. Efallai y bydd modd i chi ddefnyddio hwn yn fynediad at gyrsiau eraill.  

Costau Ychwanegol

Oherwydd y modwl ymarfer gwaith yn y rhaglen hon, bydd gofyn i fyfyrwyr dalu ar gyfer gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Cyrsiau Cysylltiedig
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HND/BSc)
 • Rheoli Iechyd (HND/BSc)
 • Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (FdSc/BSc)
 • Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd (Tyst/Dip AU)
Llety

Gweler ein tudalennau llety i gael rhagor o wybodaeth Llety