Canolfan Berfformio Cymru

YDDS Caerdydd

Canolfan arloesol sy’n cynnig graddau arbenigol a fydd yn darparu myfyrwyr gyda thechneg gadarn ynghyd â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.
Diwrnodau Agored Beth Sydd 'Mlaen?

Graddau Israddedig

Cyrsiau galwedigaethol unigryw, dros ddwy flynedd, sy’n paratoi myfyrwyr am yrfa mewn theatr, teledu, radio a ffilm.

Darganfod Mwy

Cyrsiau Ôl-Raddedig

Graddau arbenigol sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr fireinio eu crefft o fewn eu dewis faes.

Darganfod Mwy

Ein Staff

Mae pob aelod o’n staff addysgu yn weithwyr proffesiynol ym myd y theatr ac yn gweithio mewn addysg uwch yn ogystal â’r diwydiant.

Darganfod Mwy

Ein Myfyrwyr

Cyfle i ddod i gwrdd a’n myfyrwyr a chyn fyfyrwyr.

Darganfod Mwy
Imac

Ynglŷn â Canolfan Berfformio Cymru

Mae Canolfan Berfformio Cymru yn bair byrlymus o actorion, cantorion, a dawnswyr y dyfodol.

Mae ethos gwaith y cyrsiau wedi’i selio ar barch a chydweithio, ac mae hyn yn deillio o’r gefnogaeth mae’r myfyrwyr yn ei dderbyn gan ein staff a thiwtoriaid ymroddedig a phroffesiynol.

Darganfod Mwy Cefnogaeth a Chyllid
Am unrhyw wybodaeth Cysylltwch â Chanolfan Berfformio Cymru

Cysylltiadau Diwydiant

Mae’r myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant ar ddatblygu eu C.V. paratoi ar gyfer gweithio yn hunangyflogedig, a chreu eu gwaith eu hunain. Mae’r oriau hir a dwyster y cwrs hefyd yn rhoi sylfaen gre i weithio yn y diwydiant.
Darganfod Mwy
Gwiriwch Beth Sydd Ymlaen Canolfan Berfformio Cymru
lloyd macey

Lloyd Macey, BA Perfformio 2017

Dwi’n falch iawn fy mod i wedi astudio’r cwrs BA Perfformio yn y Drindod Dewi Sant – rhoddodd y cyfle i mi dyfu a datblygu fel perfformiwr ac i ddod o hyd i’m llais fy hun.

Dwi ddim yn meddwl y byddwn i byth wedi cynnig am yr X Factor pe na bawn i wedi gwneud y cwrs hwn. Roeddwn i wastad wedi canu ac wedi cael profiad o ganu o’r blaen ond rhoddodd y cwrs hyder i mi ac fe wnaeth ddysgu cymaint i mi amdanaf i fy hun. Dysgodd fi sut i sianelu fy nerfau... i feddwl fy mod i’n gallu canu o flaen miliynau o bobl bob penwythnos.. ddwy flynedd yn ôl, fyddwn i byth wedi gallu gwneud hynny. Felly na, fyddwn i byth wedi gwneud yr X Factor oni bai am yr holl waith caled a’r ymdrech y mae’r darlithwyr yn ei roi i’r cwrs yma.

Cawsom ein hannog i archwilio pob agwedd ar berfformio cyn penderfynu beth yr oeddem am ganolbwyntio arno – cawsom ni gymaint o brofiadau gwahanol. Buom ni’n gweithio hefyd gydag amrywiaeth enfawr o berfformwyr a chyfarwyddwyr proffesiynol o fyd y theatr a’r teledu trwy gydol y cwrs – pobl sydd wedi gweld ein cynnydd a thystio i’n datblygiad.

Dwi i ddim yn meddwl y byddwn wedi cael y dewrder a’r hunan-gred i fynd am glyweliad ar gyfer yr X Factor oni bai am yr holl gyfleoedd a’r profiadau gwych a gefais yn ystod fy nghyfnod ar y cwrs.