Y Broses o wneud Cais DBS – Cyfarwyddyd ar gyfer Ymgeiswyr

Mae rhai cyrsiau a gynigir gan Y Drindod Dewi Sant yn gofyn i ymgeiswyr gael Gwiriad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Bydd y cyrsiau hyn yn cynnwys lleoliad neu weithgaredd sy’n golygu cyswllt sylweddol â phlant ac /neu oedolion agored i niwed. Cyfeirir atynt fel gweithgareddau a reoleiddir.

Os bydd angen gwiriad DBS ar gyfer cwrs, bydd hynny wedi’i nodi’n glir ar dudalen wybodaeth y cwrs ar wefan y Drindod Dewi Sant (ac ar wefan UCAS os yw hynny’n berthnasol) ac mewn unrhyw lythyr cynnig dilynol a anfonir gan y Brifysgol.

Rhaid cwblhau’r broses DBS yn foddhaol cyn y caniateir i fyfyriwr ymgymryd ag unrhyw waith neu leoliad sy’n gofyn am gysylltiad â phlant a/neu oedolion agored i niwed. Ceir gwybodaeth bellach ym Mholisi Derbyn y Brifysgol.


Cofrestru ar gyfer y gwasanaeth ar-lein

Mae’r Brifysgol yn defnyddio gwasanaeth allanol ‘GBG Online Disclosures’ i brosesu ceisiadau DBS.

Ar ôl i chi dderbyn eich cynnig am le, neu wedi cadarnhau ar UCAS mai’r Drindod Dewi Sant yw eich dewis Pendant, byd gofyn i chi ‘hunan-gofrestru’ ar gyfer y gwasanaeth DBS ar-lein.

Anfonir e-bost atoch gan y Tîm Derbyniadau yn cynnwys y ddolen i’r dudalen gofrestru, Rhif Adnabod (Pin) y Sefydliad, Gair Cyfrinachol a Swydd, y bydd eu hangen i gyd arnoch pan fyddwch yn cofrestru.  Wedi i chi gofrestru, byddwch yn gallu cychwyn ar eich cais.


Cwblhau’r ffurflen gais

Ceir arweiniad llawn ar sut i wneud cais yn y ‘Canllaw i Ymgeiswyr’ y gellir mynd ato trwy’r dudalen Gofrestru/Mewngofnodi ac argymhellir eich bod yn darllen y ddogfen hon yn llawn cyn dechrau ar eich cais.

Argymhellwn fod y canlynol gennych wrth law i’ch cynorthwyo wrth gwblhau’r ffurflen:

  • Manylion a dyddiadau unrhyw newid enwau
  • Cyfenw eich mam cyn priodi
  • Hanes llawn eich cyfeiriad am 5 mlynedd yn cynnwys dyddiadau
  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Pasbort Dilys (os oes gennych un)
  • Trwydded Yrru Ddilys (os oes gennych un)
  • Cerdyn adnabod cenedlaethol dilys (os oes gennych un)

Os nad oes gennych y wybodaeth uchod wrth law, gallwch ddychwelyd i gwblhau’r ffurflen rywbryd eto ar ôl cofrestru.  Bydd unrhyw wybodaeth y byddwch wedi’i bwydo i’r ffurflen yn cael ei storio.


Talu

Ar hyn o bryd, cost ymgeisio am DBS yw £47.20 sy'n daladwy'n uniongyrchol i GBG drwy ddefnyddio eu system dalu ar-lein.  Mae'r swm hwn yn cynnwys ffi o £40 a godir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) ar gyfer y gwiriad manylach, a ffi gweinyddol o £7.20 a godir gan GBG am brosesu'r cais GDG.  Ni chyflwynir eich cais i’w brosesu tan i’r taliad llawn gael ei wneud.


Gwirio Dogfennau

Fel rhan o’r broses ymgeisio i’r DBS, mae’n ofynnol i ymgeiswyr ddarparu o leiaf 3 dogfen hunaniaeth wreiddiol. Rhaid i’r dogfennau  hyn fodloni gofynion y rhestr o ddogfennau a ganiateir gan y DBS  

Mewn ymateb i gyngor gan y llywodraeth ac awdurdodau iechyd cyhoeddus i leihau’r risg bosibl o ledaenu’r firws, mae’r Brifysgol wedi adolygu’r ffordd y byddwn yn gwirio’ch dogfennau fel rhan o’r broses ymgeisio am DBS.

O dan amgylchiadau arferol, mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn mynnu bod yn rhaid i ymgeiswyr ddarparu’r dogfennau gwreiddiol i’w gwirio cyn cyflwyno cais i’w brosesu. Oherwydd y sefyllfa bresennol, byddant yn awr yn caniatáu dilysu dogfennau yn electronig, naill ai drwy e-bost neu drwy gyfathrebiad fideo gyda’r un sy’n dilysu, ond maent wedi nodi bod yn rhaid gwirio’r dogfennau gwreiddiol mewn person cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn golygu y bydd y Brifysgol yn gallu parhau i wirio eich dogfennau a chyflwyno eich ceisiadau i’w prosesu ond byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i bob ymgeiswydd a myfyriwr i ddarparu eu dogfennau gwreiddiol yn bersonol yn ystod wythnos gyntaf y tymor. Bydd methu â gwneud hyn yn golygubod eich DBS yn annilys a bydd yn eich atal rhag mynychu lleoliadau a gallai arwain at yr angen i gael tystysgrif newydd ar gost ychwanegol i chi.

I wirio eich dogfennau yn electronig, ebostiwch gopïau at dbs@uwtsd.ac.uk. Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys eich rhif myfyriwr fel cyfeirnod.

Peidiwch â phostio eich dogfennau gwreiddiol atom ni i’w gwirio.*


*Peidiwch ag anfon unrhyw ddogfennau gwreiddiol i’r Brifysgol trwy’r post na gwasanaeth cludo.  Ni fydd y Brifysgol yn derbyn atebolrwydd am unrhyw ddogfennau a gollir neu a ddifrodir wrth gael eu cludo.  

Os byddwch yn postio unrhyw ddogfennau atom at ddibenion gwiriad DBS a’r rheiny’n cael eu colli/difrodi gan y gwasanaeth post/cludo, chi fydd yn gyfrifol am unrhyw hawliad mewn perthynas â’r golled neu’r difrod yn uniongyrchol gyda’r cwmni.


Cofrestru ar gyfer Gwasanaeth Diweddaru’r DBS

Argymhellwn fod pob ymgeisydd yn cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru.  Ar ôl i chi gyflwyno eich cais DBS, gallwch danysgrifio i’r Gwasanaeth Diweddaru ar unwaith drwy ddefnyddio eich cyfeirnod cais DBS. Gallwch hefyd ymuno â’r Gwasanaeth Diweddaru ar dderbyn eich tystysgrif DBS, drwy ddefnyddio rhif eich tystysgrif. 

Os byddwch yn dewis gwneud hyn, bydd rhaid i chi ymuno â’r Gwasanaeth Diweddaru o fewn 30 diwrnod ers y ‘dyddiad dyroddi’ sydd ar eich tystysgrif. Cost y Gwasanaeth Diweddaru yw £13 y flwyddyn, a dylid talu’r ffi hon yn uniongyrchol i’r DBS.

Gellir cyfeirio unrhyw gwestiynau yn ymwneud â Gwiriadau DBS at y Tîm Derbyniadau ar: dbs@uwtsd.ac.uk


Mae’r Brifysgol yn defnyddio gwasanaeth allanol ‘GBG Online Disclosures’ i brosesu ceisiadau DBS.

Wedi i chi dderbyn cynnig am le yn y Drindod Dewi Sant fel eich dewis pendant, cewch e-bost gan y Tîm Derbyniadau a fydd yn cynnwys dolen i dudalen Gofrestru/Mewngofnodi GB Group Online Disclosures lle bydd angen i chi gofrestru.

Bydd yr e-bost hefyd yn cynnwys Rhif Adnabod (Pin) y Sefydliad, Gair Cyfrinachol a’r Swydd rydych chi’n gwneud cais amdano.  Bydd angen y rhain i gyd wrth gofrestru am y gwasanaeth ar-lein.

Ar hyn o bryd, cost gwiriad DBS manylach yw £47.20 y dylid ei dalu'n uniongyrchol i GBG drwy ddefnyddio eu system dalu ar-lein. 

Mae'r swm hwn yn cynnwys ffi o £40 a godir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) ar gyfer y gwiriad manylach, a ffi gweinyddol o £7.20 a godir gan GBG am brosesu'r cais GDG.

Dylid talu’n syth ar ôl cyflwyno eich cais DBS trwy wasanaeth ar-lein y GB Group.

Ni chyflwynir eich cais i’r DBS tan i’r taliad gael ei wneud.

 

Datgeliad DBS

Os oes gennych dystysgrif DBS ddilys yn eich meddiant ar hyn o bryd ac mae gennych danysgrifiad dilys i Wasanaeth Diweddaru’r DBS, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau a fydd yn gallu gwirio a yw’n bodloni gofynion y cwrs ai peidio.  Gallwn dderbyn yn unig dystysgrifau sydd â’r un lefel o wiriad â’r hyn sydd ei angen ar gyfer y cwrs rydych chi’n ymgeisio amdano e.e. mae eich tystysgrif yn wiriad Manwl ar gyfer y Gweithlu Plant ac mae’r cwrs yn gofyn am wiriad Manwl ar gyfer y Gweithlu Plant yn unig.  

Os nad yw eich tystysgrif yn bodloni gofynion y cwrs, e.e. rydych chi’n meddu ar wiriad Manwl ar gyfer y Gweithlu Plant ac Oedolion ond mae’r cwrs yn gofyn am wiriad Manwl ar gyfer y Gweithlu Plant, neu os nad ydych wedi cofrestru gyda Gwasanaeth Diweddaru’r DBS, yna bydd yn ofynnol i chi wneud cais am dystysgrif newydd.  

I wirio a ganiateir i chi ddefnyddio tystysgrif gyfredol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar: dbs@uwtsd.ac.uk.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn lanlwytho copi o’ch tystysgrif gyfredol i’n cynorthwyo i wirio a yw’n addas.

Sylwer pan fod angen gwiriad DBS, mae’n rhaid iddo fod yn wiriad Manwl.  Ni allwn dderbyn tystysgrifau gwiriad Sylfaenol cyfredol.


Datgeliad ar gyfer yr Alban

Mae Datganiadau’r Alban yn ddilys yn yr Alban yn unig ac o’r herwydd ni chânt eu derbyn.  Bydd angen i chi ymgeisio am wiriad DBS Manwl.


Datgeliad Access NI

Ni allwn dderbyn Datganiadau Mynediad Gogledd Iwerddon gan eu bod ond yn gywir ar y dyddiad cyhoeddi.  Bydd angen i chi ymgeisio am wiriad DBS Manwl.

Gan fod Gwasanaeth Diweddaru’r DBS ond yn ddilys ar y cyd â’r dystysgrif wreiddiol, ni allwn dderbyn hyn.  Mae’r Gwasanaeth Diweddaru ond yn dangos gwybodaeth a ychwanegwyd ers i’r dystysgrif wreiddiol gael ei chyhoeddi.  Nid yw’n dangos unrhyw wybodaeth na marcwyr a oedd yn bresennol ar y dystysgrif wreiddiol.  Bydd angen i chi ymgeisio am wiriad DBS Manwl newydd.

I ddilyn statws cais sydd wedi’i gyflwyno, gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth dilyn ceisiadau DBS swyddogol. Bydd rhaid i chi fewnosod rhif cyfeirnod eich cais a’ch dyddiad geni er mwyn dilyn cynnydd eich cais. Os na allwch ddod o hyd i’ch rhif cyfeirnod, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar: dbs@uwtsd.ac.uk.

Pan fydd y DBS yn cyhoeddi’r dystysgrif, bydd y Brifysgol yn derbyn llythyr electronig o gadarnhad.  Os bydd y Brifysgol am i chi ddangos y dystysgrif wreiddiol, byddwn yn cysylltu â chi’n uniongyrchol.

Bydd yn rhaid i chi apelio yn uniongyrchol i’r DBS ynglŷn ag unrhyw wybodaeth anghywir sydd ar dystysgrif DBS. Ceir y manylion cyswllt ar wefan y DBS

Fel rhan o’r broses o wneud cais DBS, bydd angen i ymgeiswyr ddarparu o leiaf 3 dogfen adnabod wreiddiol. Dylai’r dogfennau hyn fodloni gofynion y rhestr o ddogfennau a ganiateir gan y DBS  

Mewn ymateb i gyngor gan y llywodraeth ac awdurdodau iechyd cyhoeddus i leihau’r risg bosibl o ledaenu’r firws, mae’r Brifysgol wedi adolygu’r ffordd y byddwn yn gwirio’ch dogfennau fel rhan o’r broses ymgeisio am DBS.

O dan amgylchiadau arferol, mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn mynnu bod yn rhaid i ymgeiswyr ddarparu’r dogfennau gwreiddiol i’w gwirio cyn cyflwyno cais i’w brosesu. Oherwydd y sefyllfa bresennol, byddant yn awr yn caniatáu dilysu dogfennau yn electronig, naill ai drwy e-bost neu drwy gyfathrebiad fideo gyda’r un sy’n dilysu, ond maent wedi nodi bod yn rhaid gwirio’r dogfennau gwreiddiol mewn person cyn gynted â phosibl.

Mae hyn yn golygu y bydd y Brifysgol yn gallu parhau i wirio eich dogfennau a chyflwyno eich ceisiadau i’w prosesu ond byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i bob ymgeiswydd a myfyriwr i ddarparu eu dogfennau gwreiddiol yn bersonol yn ystod wythnos gyntaf y tymor. Bydd methu â gwneud hyn yn golygubod eich DBS yn annilys a bydd yn eich atal rhag mynychu lleoliadau a gallai arwain at yr angen i gael tystysgrif newydd ar gost ychwanegol i chi.

I wirio eich dogfennau yn electronig, ebostiwch gopïau at dbs@uwtsd.ac.uk. Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys eich rhif myfyriwr fel cyfeirnod.

Peidiwch â phostio eich dogfennau gwreiddiol atom ni i’w gwirio.*


* Peidiwch ag anfon unrhyw ddogfennau gwreiddiol i’r Brifysgol trwy’r post na gwasanaeth cludo.  Ni fydd y Brifysgol yn derbyn atebolrwydd am unrhyw ddogfennau a gollir neu a ddifrodir wrth gael eu cludo.  Os byddwch yn postio unrhyw ddogfennau atom at ddibenion gwiriad DBS a’r rheiny’n cael eu colli/difrodi gan y gwasanaeth post/cludo, chi fydd yn gyfrifol am unrhyw hawliad mewn perthynas â’r golled neu’r difrod yn uniongyrchol gyda’r cwmni.

Os nad ydych yn gallu darparu’r dogfennau a restrwyd gennych ar eich cais am wiriad DBS, gallwch eu cyfnewid am ddogfennau gwahanol.  Wrth gyfnewid dogfennau, rhaid i chi sicrhau bod y dogfennau amgen yn bodloni gofynion y rhestr o ddogfennau a ganiateir

Gwasanaeth tanysgrifio ar-lein yw’r Gwasanaeth Diweddaru sy’n cadw eich tystysgrifau DBS safonol a manwl yn gyfredol. Mae hefyd yn caniatáu i gyflogwyr wirio tystysgrif ar-lein, gyda’ch cydsyniad chi.

Mae’r gwasanaeth hwn yn lleihau’r angen i wneud cais am dystysgrifau lluosog pan fyddwch yn symud o un swydd i un arall yn yr un gweithlu neu pan fo angen ailwirio.

Gall sefydliadau wneud gwiriad statws cyflym ar-lein i weld a yw tystysgrif unigolyn yn dal i fod yn gyfredol – gan arbed amser ac arian.

Argymhellwn fod pob ymgeisydd yn cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru.