Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Campws Caerfyrddin  -  Teithio i Gaerfyrddin

Teithio i Gaerfyrddin

Wedi’i leoli 1 filltir yn unig y tu allan i ganol tref Caerfyrddin mae’n hawdd cyrraedd ein Campws yng Nghaerfyrddin. Gyda chysylltiadau da â gwasanaethau cludiant cyhoeddus mae’n hawdd symud o gwmpas, boed hynny ar droed, ar feic neu ar fws.

Dolenni Teithio Defnyddiol

Carmarthen Campus Map

Cerdded

Mae cerdded i’n campws yn ffordd dda o gadw’n iach ac mae hefyd yn arbed arian ac yn lleihau’ch ôl troed carbon.

O’r Orsaf Fysiau

1.0 filltir (20 munud ar droed)

O’r Orsaf Drenau

1.2 filltir (27 munud ar droed)

Cewch ddefnyddio Cynlluniwr Taith Traveline Cymru i'ch helpu cynllunio’ch taith.

Beic

Mae Campws Caerfyrddin yn hygyrch o Lwybr Beicio Cenedlaethol 4 ac mae llawer o barthau ar gael ar y campws i gloi’ch beic.

Teithio ar y Car

Ydych chi’n gyrru i gampws Caerfyrddin, y cod post yw SA48 7ED.

Parcio

Euro Car Parks sy’n rheoli’r parcio ar gampws Caerfyrddin a bydd angen bod gennych chi drwydded barcio neu Dalu dros y Ffôn, er mwyn parcio eich car ar ein campws ni. 

Lleoliadau meysydd parcio

Cwestiynau Cyffredin am Parcio

Trwyddedau Parcio

Os byddwch chi’n dod â’ch car yn rheolaidd, bydd angen i chi gael trwydded barcio. Gallech chi wneud cais am drwydded barcio trwy borth ar-lein Euro Car Parks

Talu Dros y Ffôn

Os dewiswch chi barcio ar y campws heb drwydded, wedyn bydd angen i chi Dalu dros y Ffôn ac mae’r taliadau canlynol yn berthnasol:

  • Hyd at 30 munud – Yn ddi-dâl i roi cyfle i ollwng e.e. aseiniadau neu fynd â’r plant i’r feithrinfa 
  • Hyd at 4 awr – £1.50
  • Rhwng 4 ac 8 awr - £2.50

Gweler yr arwyddion yn y maes parcio am fanylion a gwybodaeth am sut i Dalu dros y Ffôn.

Parcio i Ymwelwyr

Mae gan ein campysau ni gysylltiadau gwych o ran cludiant cyhoeddus. Gweler yr adrannau Bws, Trên a Beic uchod i gael rhagor o wybodaeth am gyrraedd ein campws trwy gludiant cyhoeddus.

Os bydd angen i chi yrru i’n campws ni, bydd angen i chi Dalu dros y Ffôn ar ôl cyrraedd. Gweler yr arwyddion yn y maes parcio gael manylion a gwybodaeth am sut i Dalu dros y Ffôn.

Parthau Parcio

Er mwyn sicrhau ateb ymarferol o ran rheoli parcio, mae’r lleoedd ar y campws wedi eu rhannu’n barthau, fel y gwelir ar y Carmarthen Parking Maps.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Adrannau a ddynodwyd i’r staff (gyda thrwydded staff)
  • Meysydd a ddynodwyd ar gyfer deiliaid bathodyn glas (wedi eu marcio yn y meysydd parcio)
  • Adrannau cyffredin i’r staff ac ymwelwyr y mae gofyn iddyn nhw dalu am eu lle naill ai trwy drwydded barcio staff neu dalu ac arddangos / talu dros y ffôn.
  • Adrannau dynodedig ar gyfer myfyrwyr preswyl (parcio'n ddi-dâl gyda thrwydded myfyriwr)
  • Adrannau parcio diwrnod dynodedig (di-breswyl) i fyfyrwyr (parcio'n ddi-dâl gyda thrwydded myfyriwr)
Teithio ar y Bws

Gellir cyrraedd ein campws yng Nghaerfyrddin yn hawdd drwy’r bysiau rheolaidd sy’n stopio wrth y safleoedd bws ar Heol y Coleg a Heol Ffynnon Jôb.

227 (College Road)
226 (College Road)
228 (College Road)

Cewch ddefnyddio Myunijourney i'ch helpu cynllunio’ch taith.

Teithio ar y Train

Mae gan Orsaf Drenau Caerfyrddin gysylltiadau rheilffordd gwych gyda threnau'n rhedeg yn rheolaidd o ac i Abertawe, Aberdaugleddau, Doc Penfro a Manceinion Piccadilly.

Mae’n campws ond yn 27 munud o’r orsaf ar droed, neu cewch ddal ein bws Parcio a Theithio. Gallwch lawrlwytho amserlen y gwasanaeth isod. 

Cewch gynllunio’ch taith tren yma.

Teithio ar yr Awyr

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yn llai na dwy awr o gampws Caerfyrddin, neu mae'r bws T9 yn teithio rhwng y Maes Awyr a Chaerdydd bob 20 munud ac mae trenau rheolaidd rhwng Caerdydd a Chaerfyrddin.