Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Perfformio (BA)

Perfformio (BA)

Mae’r Perfformio (BA) yn gwrs arloesol a addysgir yn ddwys dros gyfnod o ddwy flynedd.

Mae’r cwrs yn datblygu perfformwyr amlddisgyblaethol, hyderus sydd â gwybodaeth gadarn am y diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt, a chysylltiadau â’r diwydiannau hynny.

Chwiliwn am fyfyrwyr sydd â’r potensial i ddatblygu’n berfformwyr â’r gallu i berfformio yn y theatr, mewn neuaddau cyngerdd neu ar y radio ac mewn stiwdios teledu.

Gan fod y cwrs yn un dwys – gyda sesiynau hyfforddi’n cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos – bydd gofyn i fyfyrwyr fod yn gorfforol ffit ac iach. Er gwaethaf hyn, yr elfen bwysicaf fydd parodrwydd i ddysgu gan arbenigwyr yn y  maes ac ymateb i’r cyngor a roddir iddynt yn ystod eu gwaith beunyddiol. Yn y pen draw, dymuna Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant weld y cwrs hwn yn darparu graddedigion dawnus, hyblyg a phroffesiynol ar gyfer llwyfannau ledled Cymru a thu hwnt.

Mae strwythur y cwrs yn uchelgeisiol ac mae’r profiadau mae’r myfyrwyr yn eu cael yn gyfoethog, yn amserol ac yn amrywiol, gan sicrhau eu bod yn cael eu paratoi’n drylwyr ar gyfer nifer o yrfaoedd gwahanol yn ymwneud â pherfformio.

Roedd 100% o fyfyrwyr Perfformio y Drindod Dewi Sant yn fodlon gyda’r addysgu ar eu cwrs. 
- Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2020

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

BA Perfformio
UCAS Code: C68M
Ymgeisiwch trwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnodau Agored Cadw Lle ar Ddiwrnodau Blasu               Cais am Wybodaeth                          Gwnewch Gais Nawr            
E-bost Cyswllt: cbc@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Eilir Owen Griffiths

Côd sefydliad: T80
Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Rydym yn cynnig nifer cyfyngedig o leoedd yn unig
 • Asesiadau Ymarferol – Dim Arholiadau
 • Cyfle i gymryd rhan mewn cynhyrchiad llawn gyda thîm technegol proffesiynol
 • Cysylltiadau cryf â’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt
 • Cyfleoedd perfformio rheolaidd

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Lefel 4 (Medi-Ebrill)

Cyfnod o ddatblygu sgiliau a thechnegau craidd yw Lefel 4. Mae’r 15 wythnos gyntaf yn gyfle i ganolbwyntio ar ddosbarthiadau actio, canu (1 i 1 a gwaith ensemble) a gwaith llais ynghyd â dosbarthiadau Tap, Bale, Jazz a dawns Gyfoes. Bydd cyfle i ddadansoddi ac ymchwilio ystod eang o arddulliau yn ein labordy theatr

Daw y cyfnod i ben gyda prosiect perfformio sy’n gyfle i gymhwyso yr holl sgiliau a ddatblygwyd yn ystod y lefel.

Lefel 5 (Mai-Rhagfyr)

Addysgir Lefel 5 am ryw 10 wythnos y naill ochr a’r llall i’r gwyliau haf. Yn ystod yr wythnosau hyn, byddwch yn datblygu ymhellach eich sgiliau a’ch technegau craidd ym meysydd actio, canu a dawnsio. Byddwch hefyd yn gweithio ar brosiectau sy’n eich paratoi ar gyfer gwaith yn y diwydiannau creadigol, gyda phwyslais ar ddatblygu gwaith newydd, clyweliadau ac actio ar gyfer y teledu.

Lefel 6 (Ionawr-Mehefin)

Mae Lefel 6 yn ymwneud â dod â’r sgiliau a’r technegau at ei gilydd mewn dau gynhyrchiad sy’n rhoi cyfle i chi weithio gyda chyfarwyddwr a thîm cynhyrchu proffesiynol. Mae’r modiwl Diwydiannau Creadigol yn canolbwyntio ar y sgiliau angenrheidiol i bontio gyda’r byd gwaith yn cynnwys paratoi arddangosfa derfynol. Yn ogystal, byddwch yn gweithio ar brosiect annibynnol a all ganolbwyntio ar unrhyw agwedd ar y radd ac arddangos eich doniau unigol.

Pynciau Modylau

LEFEL 4

Actio (20 Credyd)

Dros gyfnod o 20 wythnos mi fydd y myfyrwyr yn gweithio ar ddatblygu sgiliau actio a datblygu cymeriad a datblygu sgiliau ddadansoddi testun yn rhan o broses ymarfer.

Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu:

 • Defnyddio strategaethau i baratoi sgript i ymarfer yn effeithiol:
 • Dangos dealltwriaeth o’r cyswllt rhwng meddwl, anadlu, rhyddhau emosiynol a thestun
 • Cymhwyso ymagweddau ymarferol a damcaniaethol i ddatblygiad cymeriad actor.
 • Cymhwyso sgiliau actio a geir drwy ymagweddau naturiolaidd at berfformio.

Canu 1 (20 Credyd)

Dros gyfnod o 20 wythnos mae cyfle gan y myfyrwyr i ddatblygu amrywiaeth o arddulliau canu theatr gerddorol a llythrennedd cerddoriaeth cyffredinol. Cyflwynir anatomi a ffisioleg y llais canu ac i amrywiaeth o dechnegau llais a luniwyd i ddatblygu gallu lleisiol.

Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu:

 • Deall, dewis, ymarfer a pherfformio detholiad priodol o ganeuon i unawdwyr sy’n dangos gwybodaeth o gysyniadau sylfaenol ystod o genres ac arddulliau canu.
 • Deall hanfodion anatomi’r llais, a sut rydym yn gwneud synau, rhai a siaredir ac a genir.
 • Deall technegau a dulliau newydd sy’n briodol i ofynion arddulliau deunydd penodol a’i gymhwysiad penodol i dechnegau amrywiol wrth berfformio eu hunawdau.
 • Deall egwyddorion theori cerddoriaeth.

Hyfforddiant Dawns 1 (20 Credyd)

Dros gyfnod o 20 wythnos bydd y myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant ymarferol mewn technegau Jazz, Bale a Thap trwy ddatblygu ymwybyddiaeth gorfforol, cerddoroldeb, ansawdd rhythmig a chydsymud. Mae pwyslais hefyd ar bwysigrwydd maetheg a ffitrwydd a’u heffeithiau ar arferion a disgyblaethau perfformio cysylltiedig.

Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu:

 • Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o dechneg Jazz o fewn ymarferion teithio, gwaith cornel ac act arferol ar lefel sylfaen.
 • Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o dechneg Bale gan gynnwys gwaith Barre a gwaith canol ystafell ar lefel ganolradd.
 • Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o dechneg Tap trwy gyfres o ymarferion ar lefel sylfaen.
 • Gwerthuso pwysigrwydd maetheg a ffitrwydd a’u heffeithiau ar berfformiad.

Dosbarth Perfformio (20 Credyd)

Rhaglen 10 wythnos o hyd ble mae cyfle i fyfyrwyr ddatblygu repertoire, sgiliau perfformio a hunan-gyflwyno.

Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu:

 • Cyflwyno’n hyderus cyfres o ganeuon mewn gwahanol arddulliau ac o ystod o gyfnodau;
 • Cyflwyno’n hyderus cyfres o fonologau o ystod o ddramâu a gan amrywiaeth o ddramodwyr o Oes Elisabeth i Ddramodwyr Cyfoes.
 • Gwerthuso’n adeiladol eu cryfderau a gwendidau fel cantorion-actorion.

Labordy Theatr (20 Credyd)

Nod y labordy yw rhoi cyfle i’r myfyrwyr archwilio, dadansoddi, ymarfer a pherfformio ystod o arddulliau theatr ac yn y bôn ehangu gorwelion y myfyrwyr ym myd y theatr. Rhennir y modiwl yn bedair rhan. Pedair wythnos i astudio pedwar cyfnod/arddull/techneg theatr.

Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu:

 • Arddangos eu dealltwriaeth o ystod eang o arddulliau/technegau theatr
 • Ymchwilio a myfyrio gwaith awduron megis Shakespeare, Ibsen, Marlowe, Brecht, Beckett a Parry a sioeau cerdd cyfansoddwyr megis Sondheim a Shwartz
 • Arddangos dealltwriaeth o arddulliau mynegiannol megis Frantic Assembly a thraddodiad gorfforol megis LeCoq a Commedia dell'Arte
 • Arddangos ymwybyddiaeth o hanes a datblygiad y theatr;

Dysgu yn yr Oes ddigidol (20 Credyd)

Yn ystod Lefel 4 mae’r modwil hwn yn datblygu sgiliau’r myfyrwyr ar gyfer astudio annibynnol a dysgu gydol oes, a fydd yn ffurfio’r sylfeini ar gyfer cwblhau eu rhaglen radd yn llwyddiannus a chefnogi cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol.

Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu:

 • Arddangos y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i fod yn ddysgwr annibynnol cydnerth ac iach.
 • Ymarfer egwyddorion ystwythder dysgu
 • Defnyddio technoleg addas i gefnogi a gwella eu profiad dysgu yn y maes disgyblaeth

LEFEL 5

Hyfforddiant Dawns 2 (20 Credyd)

Mae’r modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau a’u technegau mewn bale, tap, jazz a dawns masnachol.

Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu:

 • Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o dechneg Jazz o fewn ymarferion teithio, gwaith cornel ac act arferol ar lefel sylfaen.
 • Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o dechneg Bale mewn gwaith Barre a gwaith canol ystafell ar lefel ganolradd.
 • Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o dechneg Tap trwy gyfres o ymarferion ar lefel sylfaen.
 • Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o ddawns Masnachol trwy ddau ddawns gwrthgyferbyniol.

Canu 2 (30 Credyd)

Mae’r modiwl hwn yn datblygu ymhellach ystod y myfyriwr o repertoire a dealltwriaeth o arddull. Gwersi wythnosol 1 wrth 1 a gwaith grwp.

Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu:

 • Ymchwilio’n feirniadol, ymarfer a pherfformio dewis priodol o ganeuon i unawdwyr a grwpiau gan arwain at gyflwyniad/perfformiad sy’n dangos gwybodaeth gymhwysol o egwyddorion a thechnegau sefydledig, cymhwyso cysyniadau sylfaenol a dehongliad arddulliadol priodol.
 • Cyflwyno perfformiad hyderus ac uchelgeisiol, gan ddangos sgiliau cyfathrebu effeithiol gyda’r cyfeilydd a’r gynulleidfa.
 • Dangos bod ganddynt y gallu a’r awydd i ddatblygu ac ehangu arddull y darnau a berfformir.
 • Cymhwyso Model Estill i adnabod a datrys problemau lleisiol.

Actio 2 (20 credyd)

Mae’r modiwl hwn yn datblygu a chryfhau gallu’r myfyrwyr i ddeall a thrafod eu proses actio ymhellach yng nghyd-destun ymarferion sgrîn neu theatr. Bydd y myfyrwyr yn  cael eu trochi yn nulliau actio sgrîn ar gyfer ffilm a theledu a datblygu’n berfformiwr hyderus, yn barod i weithio o dan bwysau ac amodau gwaith byd y cyfryngau.

Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu:

 • Dangos dealltwriaeth aeddfed o effaith a phwrpas ymarferion, gyda’r gallu i ddadansoddi cyd-destun y ddrama mewn ffordd hyderus a thrylwyr. 
 • Dangos gwybodaeth o ystod o ymarferion a thechnegau actio at ddibenion datblygiad parhaus y myfyrwyr
 • Dangos dealltwriaeth o bwysigrwydd datblygiad cymeriadau a pharhad mewn perfformiad.
 • Deall a gwerthuso pwysigrwydd bod â ffocws a bod yn barod am ymarferion sgrîn neu theatr.
 • Dangos gwerthfawrogiad llwyr o rôl y tîm technegol, yr adran greadigol a chynhyrchu a sut y mae eu cyfraniad fel actorion yn gweithio ar y cyd â’r holl bersonél sy’n rhan o’r cynhyrchiad.

Prosiect Cydweithredol (20 Credits)

Mae’r modiwl hwn yn gyfle gwych i’r myfyrwyr ddatblygu a chreu gwaith newydd. Caiff myfyrwyr eu cyflwyno i sut y mae gweithdrefnau R&D proffesiynol yn gweithio.

Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu:

 • Gweithio’n gydweithredol i ymchwilio, ymarfer a pherfformio darn cyfoes o theatr
 • Gwerthuso’n feirniadol eu cyfraniad nhw at y broses gynhyrchu.
 • Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o’r gwahanol brosesau artistig a’r dewisiadau sy’n rhan o’r broses gynhyrchu.
 • Cydbwyso hunan-gyfeiriad a gwaith cydweithredol. Addasu a dylunio dulliau gwaith ar gyfer pob sefyllfa newydd. Hunan-reolaeth, sgiliau gwaith cydweithredol, datrys problemau, gwrando, dadansoddi beirniadol a gwerthfawrogi eu syniadau a’u credoau eu hunain ac eraill

Sgiliau Clyweld (10 Credyd)

Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth y myfyriwr o’u potensial i gael eu castio’n barod ar gyfer clyweliadau yn y diwydiant.

Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu:

 • Deall eu potensial castio eu hunain.
 • Deall y llwybrau i ddod o hyd i’r monologau mwyaf perthnasol a chasglu portffolio o waith sy’n dangos cryfderau’r myfyriwr fel perfformiwr. 
 • Dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o foesau clyweld
 • Gallu ymdrin ag adborth mewn ffordd gadarn ac adeiladol.

Ysgogwyr Newid: Adeiladu eich Brand Personol ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy (20 Credyd)

Mae’r modiwl hwn yn meithrin y sgiliau a’r cymwyseddau angenrheidiol ar gyfer gyrfa gadarn a datblygiad proffesiynol ar gyfer y cyd-destun gwaith yn y dyfodol.

Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu:

 • Gwerthuso sgiliau cyflogadwyedd personol a’u cysondeb â'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer arfer proffesiynol mewn amgylchedd go iawn neu ffug.
 • Adeiladu brand personol a hyrwyddo hunaniaeth broffesiynol ar gyfer cyfle penodol.

LEFEL 6

Cynhyrchiad 1 (30 Credyd)

Bydd strwythur y broses ymarfer yn adlewyrchu arfer proffesiynol cyfredol. Bydd y myfyrwyr yn treulio 5 wythnos yn gweithio a’r gynhyrchiad theatr. Bydd cyfle i weithio gyda chyfarwyddwr (wyr) proffesiynnol er mwyn eu paratoi ar gyfer y diwydiant.

Erbyn diwedd y modwl hwn dylai myfyrwyr allu: 

 • arddangos lefel uchel o ddealltwriaeth gysyniadol o ran datblygu cynhyrchiad theatr;
 • arddangos lefel uchel o sgil o ran datblygu’n ymarferol a gwireddu’r rôl/rôlau a bennwyd iddynt yn y cynhyrchiad(au);
 • arddangos lefel uchel o sgiliau trefnu ar bob cam yn y broses gynhyrchu;
 • arddangos lefel uchel o allu i weithio’n annibynnol, gyda chyfarwyddwr ac mewn cydweithrediad â’u cymheiriaid;
 • gwerthuso’r broses greadigol a’u cyfraniad iddi.

Cynhyrchiad Terfynol (30 Credyd)

Dyma gyfle i’r myfyrwyr gyfuno’r sgiliau actio, canu a dawns a ddatblygwyd ganddynt yn ystod Lefelau 4 a 5. Darperir profiad, sy’n gyfateb i un proffesiynol, o weithio ar gynhyrchiad gydag ymarferwyr o’r diwydiant.

Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu:

 • Arddangos lefel uchel o ddealltwriaeth gysyniadol o ran datblygu cynhyrchiad theatr;
 • Arddangos lefel uchel o sgil o ran datblygu’n ymarferol a gwireddu’r rôl/rôlau a bennwyd iddynt yn y cynhyrchiad(au);
 • Arddangos lefel uchel o allu i weithio’n annibynnol, gyda chyfarwyddwr ac mewn cydweithrediad a’u cymheiriaid;
 • Gyflwyno eu ymchwil a’u gwaith dadansoddi mewn modd deallus

Y Diwydiannau Creadigol (20 credyd)

Mae’r modwl hwn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr baratoi eu hunain ar gyfer yr amrywiaeth eang o gyfleoedd a heriau sy’n wynebu myfyrwyr sy’n graddio. Gwaith y myfyriwr i adeiladu repertoire o ddeunydd sy’n addas i fynd i mewn i’r proffesiwn fydd wrth wraidd y modwl. Mewn ymgynghoriad â thiwtoriaid, bydd myfyrwyr yn ymchwilio a pharatoi ystod briodol o ddeunyddiau/portffolio i ddangos eu galluoedd fel ymarferwyr sy’n datblygu.

Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu:

 • Dangos yr amrywiaeth angenrheidiol o sgiliau a amlinellir ym mhob un o’r modylau eraill i safon y diwydiant;
 • Cynhyrchu portffolio o ddeunydd addas i fynd i mewn i’r proffesiwn
 • Gwerthuso’n feirniadol eu cryfderau a’u gwendidau

Prosiect Annibynnol (40 credyd)

Nod y modiwl yw datblygu gallu y myfyrwyr i fynd i’r afael yn feirniadol ac yn arloesol â theori a/neu arfer sy’n berthnasol i’r meysydd pwnc a astudir ganddynt er mwyn llunio prosiect manwl sy’n benodol i’w disgyblaeth.

Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu:

 • Arddangos sgiliau deallusol wrth ddynodi pwnc, problem neu her briodol i’w harchwilio sy’n berthnasol i’w maes astudio a ffurfio cynllun addas i’w ymchwilio ymhellach gan ddefnyddio dulliau archwiliadol perthnasol er mwyn llunio ymateb.
 • Dangos gwybodaeth fanwl a dealltwriaeth feirniadol o’r egwyddorion sy’n angenrheidiol i ategu eu haddysg o fewn eu maes astudio dewisol a thechnegau datrys problemau sy’n berthnasol i hyn.
 • Dangos meddwl annibynnol a gwerthuso beirniadol wrth lunio darn o waith annibynnol, gan arddangos sgiliau trosglwyddadwy trwy ddefnyddio menter a chyfrifoldeb personol wrth gynllunio eu dysgu eu hunain a’u hunanreolaeth.
 • Trefnu eu gwybodaeth a’u dysgu trwy ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau, a chyflwyno’u gwaith yn briodol mewn ffordd sy’n ddealladwy i gynulleidfaoedd arbenigol ac anarbenigol.
Asesiad

Perfformiadau/digwyddiadau
Mae myfyrwyr yn cael cyfle yn rheolaidd i gymryd rhan mewn perfformiadau/ digwyddiadau trwy gydol eu gradd, lle gwelwn eu sgiliau a’u gwybodaeth yn cynyddu ac yn cael eu cymhwyso. 

Tiwtorialau rheolaidd
Rydym yn cynnal tiwtorialau ffurfiol ac anffurfiol trwy gydol y radd lle mae pob myfyriwr yn trafod ei waith gyda’r tiwtor modwl neu’r Cyfarwyddwr Rhaglen. Edrychwn ar ddatblygiad ymarferol, twf cysyniadol a bwriadau i’r dyfodol.

Cyflwyniadau

Cynhelir cyflwyniadau fel arfer ar ddiwedd modwl, arddangosfa neu berfformiad, er mwyn mesur perfformiad myfyriwr yn erbyn meini prawf asesu.

Gweithlyfrau proses
Bydd myfyrwyr yn cofnodi eu proses a’u gwaith ymarferol mewn gweithlyfr sy’n dangos eu dysgu a’u llwybr unigol.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Cysylltiadau Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru

Bywyd Myfyrwyr ac Caerfyrddin

Gwybodaeth allweddol

Staff

Mae artistiaid proffesiynol o’r diwydiannau creadigol, sy’n arbenigwyr yn eu maes, yn addysgu ar ein gradd. Gallant gynnig nid yn unig wybodaeth fanwl a thrylwyr, ond hefyd brofiad personol a dirnadaeth o’r diwydiant perfformio heddiw.

 • Cyfarwyddwr y Rhaglen ac Uwch Ddarlithydd: Eilir Owen Griffiths
 • Darlithydd Theatr: Elen Bowman
  Darlithydd Dawns: Tori Johns
 • Aled Pedrick (Acting)
 • Alexa Garcia (Dance)
 • Amy Guppy (Dance)
 • Angharad Lee (Acting)
 • Christopher Fossey (Music Director)
 • David George Harrington (Music Director)
 • David Laugharne (Singing)
 • Eiry Thomas (Acting)
 • Ian Nicholas (Voice)
 • John Quirk (Music Director)
 • Llyr Simon (Music Theory)
 • Luke Hereford (Director)
 • Mali Tudno (Acting)
 • Michael Moorwood (Singing)
 • Morgan Thomas (Physical Theatre)
 • Rhian Morgan (Voice)
 • Rhian Cronshaw (Voice)
 • Robbie Bowman (Acting)
 • Sara Lloyd (Director)
 • Steve Cassey (Acting)
 • Tonya Smith (Acting)
Meini Prawf Mynediad

Proses Clyweldiad ar-lein

CAM 1: Hunan-dâp

Dylai darpar fyfyrwyr baratoi hunan-dâp gyda'r cynnwys canlynol:

 1. Un gan mewn arddull sioe gerdd
 2. Monolog: Ni ddylai'r monolog bara mwy na dwy funud ac o ddrama gyhoeddedig ac nid yn ddarnau o gerddi, nofelau, ffilmiau neu sgriptiau teledu. Fe'ch cynghorir i ddewis cymeriad sy'n agos at eich oedran a dylech ei berfformio yn eich acen naturiol. Gall ymgeiswyr berfformio eu monolog naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Cofiwch nodi yn glir y manylion canlynol ar ddechrau y tap:

 • Enw llawn
 • Y cwrs rydych yn ymgeisio amdano
 • Teitl y darn a gyflwynir.

CAM 2: Cyfweliad

Cewch eich gwahodd i gyfweliad byr gyda thîm y rhaglen ar Zoom. Rhaid i chi baratoi'r canlynol:

 1. Monolog: Ni ddylai'r monolog bara mwy na dwy funud ac o ddrama gyhoeddedig ac ni ddylai fod yn ddarnau o gerddi, nofelau, ffilmiau neu sgriptiau teledu. Fe'ch cynghorir i ddewis cymeriad sy'n agos at eich oedran a dylech ei berfformio yn eich acen frodorol. Dylai ymgeiswyr berfformio'r monolog yn Gymraeg.
 2. Bydd tîm y rhaglen yn gweithio gyda chi ar eich darn dewisol ac yna cwestiynau.

Yn dilyn clyweliad llwyddiannus bydd ymgeiswyr yn cael cynnig lle. Mae lleoedd cyfyngedig ar gael bob blwyddyn.

Byddem yn chwilio am 90-120 o bwyntiau UCAS.

Gall y brifysgol ystyried ymgeiswyr heb gymwysterau ffurfiol os ydynt yn gallu dangos lefel eithriadol o allu a phrofiad ymarferol.

Cyfleoedd Gyrfa
 • Actio
 • Canu
 • Teledu/Radio
 • Theatr
 • Theatr Gerddorol
 • Chwarae rôl a hyfforddiant corfforaethol
 • Addysg
 • Astudiaeth/ymchwil ôl-raddedig
Dyfyniadau Myfyrwyr

Heledd Roberts, BA Perfformio 2015-2017

“Trwy dderbyn hyfforddiant arbenigol gan unigolion profiadol iawn, fel Elen Bowman ac Eiry Thomas, yn ystod fy modylau actio, nid yn unig y dysgais i sut i fod yn well actor, ond fe wnaethon nhw hefyd fy ysbrydoli. Cefais fy nghyflwyno ganddyn nhw i dechnegau perfformio newydd – elfennau sydd wir wedi fy helpu i greu fy nghymeriad Anest yn Rownd a Rownd.

“Dysgais i gymaint yn ystod fy amser ar y cwrs. Yn fy marn i, mae’r cwrs hwn yn berffaith ar gyfer unrhyw un sydd eisiau dysgu mwy am berfformio yn ogystal â’r diwydiant ei hun – mae’n hyblyg iawn ac yn gallu addasu i ofynion myfyrwyr. Roedd fy mhrofiad yn y brifysgol – ar y cwrs dwys ac unigryw hwn – yn amhrisiadwy a byddwn yn annog unrhyw un sy’n ystyried dyfodol yn y celfyddydau perfformio i edrych ar y cwrs BA Perfformio yn y Drindod Dewi Sant.”

Lloyd Macey, BA Perfformio 2015-2017

“Dwi’n falch iawn fy mod i wedi astudio’r cwrs BA Perfformio yn y Drindod Dewi Sant – rhoddodd y cyfle i mi dyfu a datblygu fel perfformiwr ac i ddod o hyd i’m llais fy hun.

“Dwi ddim yn meddwl y byddwn i byth wedi cynnig am yr X Factor pe na bawn i wedi gwneud y cwrs hwn. Roeddwn i wastad wedi canu ac wedi cael profiad o ganu o’r blaen ond rhoddodd y cwrs hyder i mi ac fe wnaeth ddysgu cymaint i mi amdanaf i fy hun.  Dysgodd fi sut i sianelu fy nerfau... i feddwl fy mod i’n gallu canu o flaen miliynau o bobl bob penwythnos.. ddwy flynedd yn ôl, fyddwn i byth wedi gallu gwneud hynny. Felly na, fyddwn i byth wedi gwneud yr X Factor oni bai am yr holl waith caled a’r ymdrech y mae’r darlithwyr yn ei roi i’r cwrs yma.

“Cawsom ein hannog i archwilio pob agwedd ar berfformio cyn penderfynu beth yr oeddem am ganolbwyntio arno – cawsom ni gymaint o brofiadau gwahanol. Buom ni’n gweithio hefyd gydag amrywiaeth enfawr o berfformwyr a chyfarwyddwyr proffesiynol o fyd y theatr a’r teledu trwy gydol y cwrs – pobl sydd wedi gweld ein cynnydd a thystio i’n datblygiad.

 “Dwi i ddim yn meddwl y byddwn wedi cael y dewrder a’r hunan-gred i fynd am glyweliad ar gyfer yr X Factor oni bai am yr holl gyfleoedd a’r profiadau gwych a gefais yn ystod fy nghyfnod ar y cwrs.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth