Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Gwneud Ffilmiau Antur (BA)

Gwneud Ffilmiau Antur (BA)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Mae’r rhaglen Gwneud Ffilmiau Antur yn unigryw yn y DU, ac mae’n defnyddio tirlun Gorllewin Cymru a’r ystod eang o weithgareddau awyr agored sy’n digwydd yn yr ardal.

Mae yna gyfleoedd gwych i ffilmio chwaraeon eithafol, bywyd y môr a bywyd gwyllt, tir arfordirol a mynyddig, gyda mewnbwn ymarferwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y meysydd hyn drwy gydol y radd.

Mae ymgysylltu â’r diwydiant yn rhan annatod o’r holl agweddau ar ein rhaglen.

Gall hyn fod ar ffurf lleoliadau gwaith, prosiectau ar gyfer cleientiaid allanol, gweithio ar brosiectau ffilm, neu ymgysylltu â’r ymarferwyr proffesiynol niferus o’r diwydiant a fydd yn cynnig eu harbenigedd yn ystod y rhaglenni. 

Lluniwyd y rhaglen hon i roi i fyfyrwyr y sgiliau arbenigol a galwedigaethol sydd eu hangen arnynt i weithio yn y maes deinamig hwn o’r diwydiannau ffilm a ffotograffiaeth.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Dewisiadau Llwybr

Gwneud Ffilmiau Antur (BA)
Cod UCAS:  AF01
Gwneud cais trwy UCAS

Gwneud Ffilmiau Antur (CertHE)
Cod UCAS:  AF06
Gwneud cais trwy UCAS

Gwneud Ffilmiau Antur (DipHE)
Cod UCAS:  AF05
Gwneud cais trwy UCAS

Sut i wneud cais

Gwneir pob cais i astudio ar gyfer rhaglen radd israddedig amser llawn trwy UCAS. Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol. 

Daw ein holl gyrsiau o dan y cod sefydliad T80

Mae’r yn cynnig ystod o opsiynau ar gyfer astudio.

Gwneud cais drwy Geisiadau Ôl-raddedig y Drindod Dewi Sant


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth             
Enw'r cyswllt:: Dr Brett Aggersberg


£9,000
£13,500

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Mae ein cyrsiau arloesol mewn Gwneud Ffilmiau Antur yn unigryw yn y DU.
 2. Mae’r rhaglenni gradd wedi’u datblygu gyda’r diwydiant i baratoi myfyrwyr at yrfa mewn gwneud ffilmiau cyfoes.
 3. Mae ein lleoliad hyfryd yng Ngorllewin Cymru yn darparu ystod eang o dirweddau, bywyd gwyllt, amgylcheddau a chwaraeon ar gyfer gwaith cynhyrchu.
 4. Mae gwaith myfyrwyr yn canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau ymarferol a chreadigol sydd eu hangen i arbenigo yn eich dewis faes.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r rhaglen Gwneud Ffilmiau Antur yn unigryw yn y DU, ac mae’n defnyddio tirlun Gorllewin Cymru a’r ystod eang o weithgareddau awyr agored sy’n digwydd yn yr ardal. Mae yna gyfleoedd gwych i ffilmio chwaraeon eithafol, bywyd y môr a bywyd gwyllt, tir arfordirol a mynyddig, gyda mewnbwn ymarferwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y meysydd hyn drwy gydol y radd.

Mae alldeithiau a theithiau maes yn rhan ganolog o’n graddau. Maent yn caniatáu i fyfyrwyr gael profiad o ffilmio mewn amrywiaeth o leoliadau ac amodau, a deall gwahanol ofynion ffilmio mewn ystod o amgylcheddau. Gall yr alldeithiau hyn fod yn rhan o’ch gwaith gradd a asesir, ond rydym yn annog myfyrwyr i fynychu’r teithiau ychwanegol niferus a drefnwn yn ystod y flwyddyn, sydd yn aml yng nghwmni gwneuthurwyr ffilmiau arbenigol.

Mae gan Orllewin Cymru amrywiaeth wych o dirweddau, o glogwyni arfordirol a thraethau, i fynyddoedd, llynnoedd a dyffrynnoedd. Rydym hefyd yn mynd ar deithiau rheolaidd i stiwdios cwmnïau cynhyrchu mawr, i roi gwir gipolwg i fyfyrwyr ar sut beth yw gweithio yn y diwydiant. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i fynd ar leoliadau gwaith gyda’r cwmnïau hyn.

Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i’r sgiliau cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu craidd sydd eu hangen i greu cynnwys seiliedig ar antur ar gyfer ffilm a’r cyfryngau. Bydd nifer o alldeithiau a phrosiectau, yn ogystal â dosbarthiadau ffurfiol, a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr gael profiad o weithio mewn ystod o amgylcheddau a meysydd.

Gall y rhain amrywio o chwaraeon eithafol a chwaraeon moduro i ffilmio bywyd gwyllt, ffilmio tirluniau ac ar yr arfordir, a ffilmio o’r awyr.  Wrth i fyfyrwyr wneud cynnydd, gallant arbenigo mewn maes o’u dewis; erbyn y flwyddyn olaf, gall myfyrwyr weithio ar brosiect mawr unigol yn eu dewis faes, gyda mewnbwn arbenigol gan ymarferwyr blaenllaw.

Pynciau Modylau

Lefel 4

 • Antur: Risg Werth ei Chymryd
 • Ecoleg Antur
 • Dysgu yn yr Oes Ddigidol
 • Cyflwyniad i Wneud Ffilmiau
 • Heriau Cyfoes: Gwneud Gwahaniaeth
 • Cynhyrchu Ffilm

Lefel 5

 • Delweddau Antur, Bywyd Gwyllt ac Amgylcheddol
 • Teithiau Cynaliadwy
 • Deall Arweinyddiaeth Antur
 • Ysgogwyr Newid: Creadigrwydd a Chreu Gwerth
 • Ysgogwyr Newid: Adeiladu eich Brand Personol ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy 
 • Gwneud Ffilmiau o’r Awyr

Lefel 6

 • Prosiect Cleient
 • Digwyddiadau Tyngedfennol mewn Gweithgareddau Antur
 • Arfer Proffesiynol
 • Cynnwys Amlblatfform
 • Prosiect Annibynnol
Asesiad

Dim arholiadau. Gwaith cwrs ymarferol, traethodau a chyflwyniadau.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Caerfyrddin Greadigol, Graddedigion a Chysylltiadau Diwydiant

Cewch eich ysbrydoli... Caerfyrddin Greadigol

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

120 o Bwyntiau UCAS

Cyfleoedd Gyrfa

Mae sgiliau entrepreneuraidd a galwedigaethol yn elfen greiddiol o brofiadau’r myfyrwyr, gan alluogi graddedigion i fynd i mewn i’r diwydiant yn hyderus fel gweithwyr llawrydd ac i hyrwyddo ac arddangos eu gwaith.

Mae ymgysylltu â’r diwydiant yn rhan annatod o’r holl agweddau ar ein rhaglenni. Gall hyn fod ar ffurf lleoliadau gwaith, prosiectau ar gyfer cleientiaid allanol, gweithio ar brosiectau ffilm, neu ymgysylltu â’r ymarferwyr proffesiynol niferus o’r diwydiant a fydd yn cynnig eu harbenigedd yn ystod y rhaglenni.

Costau Ychwanegol

Costau Ychwanegol Cyrsiau: bwndel cyfarpar awyr agored gorfodol — tua £230

Argymhellir: cerdyn SD cyflym, gyriant caled, dewis o alldeithiau dewisol yn amrywio o £200-1000.

Cyrsiau Cysylltiedig
Dyfyniadau Myfyrwyr

Lowri Bevan

“Mae fy astudiaethau yn YDDS wedi caniatáu i mi ymestyn a datblygu fy sgiliau a dysgu a gweithio o fewn y diwydiant creadigol yng Nghymru sy’n tyfu’n gyson. Mae’r cwrs yn anhygoel o ran ysbrydoli unigolion sy’n dymuno dysgu am arferion newydd yn y cyfryngau a’r hyn sydd gan y diwydiant i’w gynnig. Mae’r cymorth a’r ysgogiad y mae’r darlithwyr wedi’u rhoi i mi wedi bod yn hollol anhygoel.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth