Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Cynhyrchu Cyfryngau Digidol (BA, HND, HNC)

Cynhyrchu Cyfryngau Digidol (BA, HND, HNC)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Mae ein cwrs BA Cynhyrchu Cyfryngau Digidol yn ffocysu ar ddiwydiannau masnachol a chreadigol newydd ac sy’n dod i’r amlwg fel ffrydio fideo, podledu, cyfryngau cymdeithasol, a thechnolegau rhyngweithiol. Mae’r cwrs yn meithrin datblygiad sgiliau technolegol, creadigol ac adrodd straeon. Mae’r cwrs wedi’i ddylunio gyda’r diwydiant i gynnig cyfleoedd y byd go iawn yn sail i’r daith ddysgu ac i wella rhagolygon gyrfa.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer y rheiny sydd eisiau datblygu gyrfa yn y cyfryngau cymdeithasol a chynhyrchu cynnwys. Ymhlith y prif fathau o gyfrwng y bydd myfyrwyr yn gweithio gyda nhw mae ffotograffiaeth, fideo, rhyngweithiol, sain, a dylunio. Gyda chyfleoedd arbennig i weithio ar brosiectau annibynnol ac a arweinir gan gleientiaid bydd myfyrwyr yn datblygu eu portffolio ochr yn ochr ag arbenigwyr y diwydiant.

Cyfeirir at ein myfyrwyr fel darpar ymarferwyr proffesiynol a byddant yn cael cyfleoedd rhwydweithio allanol trwy gydol eu cwrs. Mae’r rhain yn cynnwys mynychu digwyddiadau, darlithwyr gwadd, lleoliadau, prosiectau byw, a’r cyfle i astudio dramor.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Cynhyrchu Cyfryngau Digidol  (BA)
Côd UCAS:  DMP1 
Gwnewch gais drwy UCAS

Cynhyrchu Cyfryngau Digidol  (HND)
Côd UCAS:  DMP8
Gwnewch gais drwy UCAS

Cynhyrchu Cyfryngau Digidol  (HNC)
Côd UCAS:  DMP9
Gwnewch gais drwy UCAS

Dylai ymgeiswyr llawn amser wneud cais drwy UCAS. Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu
E-bost Cyswllt: b.aggersberg@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Dr Brett Aggersberg


Ffioedd Dysgu 2022/23:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

 1. Mae gan y cwrs ffocws proffesiynol sy’n cyfuno dealltwriaeth ddamcaniaethol ar lefel uchel gyda thechnegau technegol a chreadigol.
 2. Anogir myfyrwyr i edrych tuag allan a bod yn uchelgeisiol o ran eu prosiectau a’u nodau gyrfaol.
 3. Mae ein lleoliad yng Ngorllewin Cymru yn gyfoes ac mae’n cynnwys mannau pwrpasol ar ran diweddaraf campws y Brifysgol, a drws nesaf i’r Egin, canolfan y cyfryngau, sy’n gartref i gwmnïau cyfryngau annibynnol, yn ogystal â’r darlledwr cenedlaethol, S4C.
 4. Rydym hefyd yn rhannu gofod theatr bocs du mawr gyda Theatr Genedlaethol Cymru ar gyfer gweithdai cynhyrchu.
 5. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i weithio gyda brandiau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Rydym wedi cynnal prosiectau gyda chwmnïau fel yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ironman, Olympus, Lumix a Nikon Cameras.
 6. Bydd myfyrwyr yn cael ystod o gyfleoedd i gael profiadau trwy gydol y flwyddyn fel gweithio ar setiau ffilm, ffilmio lleoliadau masnachol, a chymysgu delweddau ar ffrydiau byw.
 7. Mae myfyrwyr wedi gweithio ar gynyrchiadau BBC ac S4C. Yn rhan o’r clwstwr Diwydiannau Creadigol yng Nghaerfyrddin, bydd hefyd cyfleoedd i gydweithio gydag actorion a dylunwyr set yn ogystal â’n Gwneuthurwyr Ffilmiau Antur.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Dros dair blynedd y rhaglen llawn amser bydd myfyrwyr yn dysgu’r sgiliau technegol a chreadigol hanfodol i ymdrin â briffiau gan gleientiaid ac i ddatrys problemau wrth integreiddio technolegau newydd i mewn i straeon.  

 • Mae lefel 4 yn ffocysu ar sgiliau craidd a datblygu dealltwriaeth o ddewisiadau creadigol, cysylltiadau byd-eang, technegau cynhyrchu, a’r rhwydwaith o gyfleoedd sydd ar gael.
 • Mae lefel 5 yn edrych tu allan i’r Brifysgol ar arferion diwydiant, cydweithio, ac ymagwedd fwy cysyniadol at greu cynnwys cyfryngau.
 • Mae lefel 6 yn caniatáu i fyfyrwyr gyfuno’r sgiliau maent wedi’u datblygu a’u cymhwyso i brosiectau cleientiaid a phrosiectau personol.

Anogir myfyrwyr ar bob lefel i roi eu gwaith mewn cyd-destun a gwyro prosiectau tuag at eu harbenigedd dewisol lle bynnag y bo modd. Er bod hwn yn gwrs creadigol, fe fydd myfyrwyr yn llwyddo o ddifri pan fyddant yn trochi eu hunain yn y ddisgyblaeth ar lefel dechnegol ac academaidd. Bydd cyfle i astudio dramor yn un o’n sefydliadau partner rhyngwladol sy’n cynnwys Norwy a’r Unol Daleithiau.

Pynciau Modylau

Lefel 4

Lefel 5

 • Astudiaethau Rhyngwladol Tramor* Dewisol (60 credyd; dewisol)
 • Cynhyrchu Ffilm Fer (20 credyd; gorfodol)
 • Cynhyrchu Cyfryngau Ffeithiol (20 credyd; gorfodol)
 • Diwydiannau Creadigol Digidol (20 credyd; gorfodol)
 • Gwneud Ffilmiau o’r Awyr (20 credyd; gorfodol)
 • Ysgogwyr Newid: Adeiladu eich Brand Personol ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy (20 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
 • Ysgogwyr Newid: Creadigrwydd a Chreu Gwerth (20 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion).

Lefel 6

 • Astudiaethau Annibynnol Rhyngwladol Tramor* (60 credyd; dewisol)
 • Arfer Proffesiynol (20 credyd; gorfodol)
 • Adolygu’r Diwydiannau Creadigol (20 credyd; gorfodol)
 • Cynnwys Amlblatfform (20 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
 • Prosiect Annibynnol (40 credyd; gorfodol)
 • Prosiect Cleient (20 credyd; gorfodol). 
Asesiad

Mae ein holl asesiadau wedi’u seilio ar waith cwrs. Nid oes unrhyw arholiadau. Bydd rhan fwyaf y gwaith wedi’i seilio ar gynhyrchu gwaith ar gyfer briff penodol. Bydd hefyd gofyn i fyfyrwyr gyflwyno prosiect, creu adroddiadau hunan-fyfyrio, ac adolygiadau o ddiwydiant. Bydd y gwaith a gynhyrchwch yn cael ei seilio ar safonau’r diwydiant ac yn caniatáu i chi fesur eich hunan yn erbyn eich uchelgeisiau eich hun. Bydd gwaith hefyd yn galluogi i fyfyrwyr gronni portffolio o waith cynhyrchu, profiad, cysylltiadau a chyfeiriadau.

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

BA —120 o Bwyntiau UCAS

Yn ddelfrydol, bydd gan ymgeiswyr rhywfaint o brofiad o gynhyrchu cyfryngau fel Safon Uwch neu BTEC mewn pwnc perthnasol. Mae angen portffolio ynghyd â chyfweliad. Bydd pob cymhwyster lefel 3 ac uwch yn cael eu hystyried. Os nad oes gan ymgeisydd eu profiad perthnasol efallai y bydd gofyn iddynt weithio ar friff byr i’w ddarparu fel portffolio.

Rhaid bod gan fyfyrwyr ryngwladol sgôr IELTS o 5.0 heb fod yn llai na 4.5 mewn darllen, siarad, gwrando ac isafswm sgôr o 5.0 mewn ysgrifennu ar gyfer HND; ac isafswm sgôr cyffredinol o 6.0 heb fod yn llai na 5.5 mewn Darllen, Ysgrifennu, Gwrando neu Siarad ar gyfer BA (Anrh). Efallai y bydd angen VISA perthnasol ar gyfer UKVI hefyd.

Cyrsiau Cysylltiedig
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau
Llety

Ewch i dudalen llety Caerfyrddin neu dudalen hafan llety am ragor o wybodaeth.