Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Tystysgrif Addysg Uwch  -  Astudiaethau Nyrsio a Gofal Iechyd Proffesiynol (Tystysgrif)

Astudiaethau Nyrsio a Gofal Iechyd Proffesiynol (Tystysgrif)

Cynhelir y rhaglen hon ar y cyd â’n partneriaid. Fe’i dyluniwyd i roi ichi’r sgiliau a’r medrau i weithio yn Weithiwr Cymorth Gofal Iechyd neu’n Gynorthwyydd Nyrsio yn unol â gofynion y Cyngor Nyrsio a Meddygol.

Os hoffech wybod rhagor am p’un a fydd eich sefydliad neu fwrdd iechyd yn derbyn y cymhwyster hwn neu beidio, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Yn ogystal â’r lleoliadau a restrir, efallai y bydd cwrs ar gael yn Aberystwyth hefyd.  Mae lleoliad cyrsiau’n amodol ar niferoedd myfyrwyr.

Er ei fod yn gwrs cyfrwng Saesneg, mae’n bosibl y bydd modylau/cynnwys ar gael yn y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Opsiynau Llwybyr a Sut i Ymgeisio

Tystysgrif mewn Astudiaethau Nyrsio a Gofal Iechyd Proffesiynol (1 flwyddyn)
Cod UCAS: NPH8
Gwnewch Gais Nawr


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£13,500 (Dramor)

5 Rheswm dros astudio Nyrsio a Gofal Iechyd Proffesiynol

 1. Rydym yn ymrwymo i ofal.
 2. Rydym yn darparu cyfleoedd i chi ddatblygu a gwneud cynnydd.
 3. Mae gennym gysylltiadau â’r Diwydiant a Byrddau Iechyd Lleol i’ch galluogi i gael profiad a gwaith â thâl yn eich dewis ran o’r maes iechyd a gofal cymdeithasol.
 4. Byddwn yn eich helpu a’ch cefnogi wrth i chi gyflawni eich uchelgeisiau gyrfaol.
 5. Rydym yn cynnig opsiynau hyblyg a chyffrous at y dyfodol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r rhaglen unigryw hon wedi’i dylunio i gyflenwi’r rheiny sy’n gweithio yn y sector iechyd neu sy’n gweithio gydag un o’r sefydliadau partner. Os ydych yn gweithio ar hyn o bryd yn HCSW neu’n NA ac fe hoffech gael eich cymhwyster efallai y bydd y llwybr hwn yn eich gweddu chithau hefyd.

Pynciau Modylau
 • Datblygiad Personol ac Academaidd ar gyfer Nyrsys
 • Anatomeg, Ffisioleg a’r Model Bioseicogymdeithasol
 • Cyfathrebu a Gweithio Integredig
 • Hanfodion Gofal
 • Cyflwyniad i Ymchwil ac Arfer Seiliedig ar Dystiolaeth
Asesiad

Ymhlith yr asesiadau mae; traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau a phortffolios proffesiynol.

Bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth o’ch medrau a’ch gallu i fodloni’r gofynion o ran sgiliau’r rôl rydych yn ymgymryd ag ef yn rhan o’r cwrs hwn.

Cewch eich cefnogi wrth ddefnyddio sgiliau technoleg gwybodaeth, cyfathrebu a threfnu ar gyfer eich aseiniadau.

Dolenni perthnasol

health-portfolio-260x260-widget

Portffolio Iechyd yn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Donna Morgan
 • Felicity Page
 • Jaymie Phillips
 • Jayne Griffith-Parry
Meini Prawf Mynediad

O ganlyniad i natur y cwrs, caiff ceisiadau eu hystyried yn unigol. Bydd angen i chi fod mewn lleoliad neu mewn swydd sy’n cefnogi gofynion y cwrs i fodloni medrau gofal iechyd penodol.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gennym system cymorth cyflogaeth a phrofiad gwaith gadarn o fewn y Portffolio Iechyd. Rydym yn gweithio gyda thri bwrdd iechyd yn ogystal ag amrywiaeth o sefydliadau, cwmnïau ac elusennau cyhoeddus a phreifat yn y Sector Iechyd yng Ngorllewin Cymru i ddatblygu cyfleoedd ar gyfer ein holl fyfyrwyr.  Mae’r rhaglen hon yn darparu cyfle i weithio yn Weithiwr Cymorth Gofal Iechyd neu Gynorthwyydd Nyrsio*

*yn amodol ar gymeradwyaeth gan y sefydliad neu fwrdd iechyd – holwch am hyn pan fyddwch yn gwneud cais

Costau Ychwanegol

O ganlyniad i elfen arfer a medrau gwaith y rhaglen hon, bydd rhaid i fyfyrwyr dalu am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â’ch rôl yn y gwaith neu sefydliad iechyd.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Rydym yn archwilio cysylltiadau Astudio Dramor gyda’n campws ym Maleisia yn y flwyddyn academaidd i ddod

Llety

Ewch i’n tudalennau Llety am ragor o wybodaeth