Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti

Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti

Mae mynd i’r brifysgol yn gyfnod cyffrous. Mae’n golygu dysgu rhagor am bwnc rydych chi’n ei garu, datblygu eich sgiliau, darganfod diddordebau newydd, gwneud ffrindiau newydd, ac i lawer, byw’n annibynnol.

Yn Y Drindod Dewi Sant rydyn ni am sicrhau eich bod yn cael profiad gwych – ar y campws ac ar-lein – er mwyn i chi wneud yn fawr o’ch amser gyda ni a chael y dechrau gorau posibl i’ch gyrfa yn y dyfodol.

Os ydych yn ystyried gwneud cais i Brifysgol eleni, dilynwch y dolenni i gael gwybod am yr ystod o raglenni sydd gennym ar gael yn ogystal â Sut i Wneud Cais.

Ail ddychmygu ein Cwricwlwm

Mae’r Coronafeirws wedi newid y ffordd mae pawb yn byw, yn gweithio ac yn astudio. Caiff rhai o'r newidiadau hynny effaith bellgyrhaeddol a pharhaol ar ein cymdeithas. Bydd gweithio gartref, er enghraifft, yn dod yn fwy cyffredin i lawer o weithwyr. 

Yn Y Drindod Dewi Sant rydym wedi adfyfyrio ar dueddiadau cyflogaeth cenedlaethol. Yn  y dyfodol, gall graddedigion gael dwsin neu ragor o yrfaoedd a chaiff technolegau newydd a thechnolegau sy'n datblygu effaith sylweddol ar y gweithle. Mae angen i'n graddedigion allu cyfrannu a chefnogi’r datblygiadau hyn.

Rydyn ni wedi lansio modylau newydd ar draws ein portffolio israddedig i adlewyrchu anghenion cyflogwyr a graddedigion, yn enwedig mewn byd ar ôl COVID. Mae datblygu'r  ddarpariaeth yn cynnig profiad prifysgol trawsnewidiol i fyfyrwyr sy'n eich paratoi chi ar gyfer taith ddysgu gydol oes ac sy'n eich galluogi i ddangos sgiliau a  chymwyseddau allweddol ar gyfer eich cyflogaeth yn y dyfodol.

Nod y modylau newydd, a gaiff eu darparu ar-lein, yw canolbwyntio ar briodoleddau  Cyflogadwyedd, Sgiliau Digidol a Dysgu am Oes. Mae'r modylau'n sicrhau bod graddedigion Y Drindod Dewi Sant yn cael eu paratoi ar gyfer amgylchedd gweithle sydd   wedi'i alluogi'n ddigidol a lle bydd mwy o alw am greadigrwydd, arloesedd a gwydnwch.

Yn amlwg, mae’r Coronafeirws wedi effeithio ar y ffordd rydyn ni’n gweithredu ar hyn o bryd. 

Ein blaenoriaeth yw iechyd a lles ein cymuned ac rydym wedi cynllunio ein rhaglenni a'n gwasanaethau cymorth o gwmpas 5 egwyddor allweddol:

  • Cyrsiau
  • Cymdeithasu
  • Cefnogi
  • Diogelu
  • Llwyddiant.