Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti

Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti

Ein nod yw cynnig profiad dysgu ac addysgu i’n myfyrwyr sy’n manteisio ar yr elfennau gorau o’r ddarpariaeth ar y campws ac ar-lein, gan gynnal pellter cymdeithasol a chadw pawb mor ddiogel â phosib.

Rydyn ni’n deall bod eich penderfyniad i fynd i’r brifysgol yn ymwneud â mwy na dysgu’n unig, a bod profiadau eraill yn bwysig hefyd, yn ogystal â manteisio ar gyfleoedd sy’n newid eich bywyd.

Yn y Drindod Dewi Sant rydyn ni’n parhau i geisio sicrhau y cewch chi brofiad prifysgol cyfoethog a gwerthfawr.

Mae mynd i’r brifysgol yn gyfnod cyffrous. Mae’n ymwneud â dysgu mwy am bwnc rydych chi’n ei garu, datblygu eich sgiliau, darganfod diddordebau newydd, gwneud ffrindiau newydd, ac i lawer, byw’n annibynnol.

Yn y Drindod Dewi Sant rydyn ni am sicrhau eich bod yn cael profiad gwych – ar y campws ac ar-lein – gan eich cadw chi’n ddiogel hefyd. Mae ein cynllunio wedi’i seilio ar 5 egwyddor allweddol Cyrsiau, Cymdeithasu Cefnogi,  Diogelu, Cyflawni.

Bydd ein campysau yng Nghymru ar agor i fyfyrwyr newydd a’r rhai sy’n dychwelyd ym mis Medi, yn amodol ar ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Ein blaenoriaeth yw iechyd a diogelwch ein cymuned o staff a myfyrwyr.

Rydyn ni’n cynllunio dull cyflwyno cyfunol fydd yn gyfuniad o addysgu ar y campws gyda chymaint o gyswllt wyneb yn wyneb ag sy’n briodol, ynghyd â phrofiad ar-lein ansawdd uchel fydd yn hyblyg ac yn eich galluogi chi i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau digidol.

Rydyn ni’n cynllunio ein hamgylchedd ar-lein i’ch galluogi chi i gysylltu’n effeithiol gyda’ch astudiaethau, ein timau o staff academaidd a staff cymorth, yn ogystal â’ch cyd-fyfyrwyr.

Os bydd cyd-destun coronafeirws yn newid, byddwch chi’n gallu symud yn hyblyg o’n harlwy ar y campws i’n hamgylchedd ar-lein gyda chefnogaeth lawn ein timau academaidd a chymorth.

Mae ein cynllunio’n seiliedig ar bum egwyddor allweddol: