Ysgol Blynyddoedd Cynnar


Mae gan yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar enw da am lwyddo wrth ddarparu addysg uwch o ansawdd uchel.

Roedd 93% o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn fodlon ar eu profiad cyffredinol – NSS 2016.

Mae gan y darlithwyr ystod amrywiol o arbenigedd o’u gyrfaoedd blaenorol, gan gynnwys y rheiny sydd wedi gweithio fel personél mewn ysgolion meithrin a chynradd, perchnogion a rheolwyr meithrinfeydd, swyddogion amddiffyn plant yr heddlu, swyddogion datblygu plentyndod cynnar ac ymchwilwyr.

Hefyd, mae’r darlithwyr yn cadw mewn cysylltiad agos â’r sector plentyndod cynnar er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael y cyfle i gysylltu’r hyn a ddysgant yn y Brifysgol gyda materion go iawn yn y gweithle. Hefyd, mae gan yr Ysgol gysylltiadau agos â’r gymuned leol a ffocws cryf ar ehangu mynediad fel bod myfyrwyr anhraddodiadol yn gallu dychwelyd i addysg.

Caiff myfyrwyr sy’n astudio’r rhaglen Blynyddoedd Cynnar gyrsiau arloesol a chyffroes, sy’n cael eu teilwra i hwyluso ymgysylltiad a chyfranogiad myfyrwyr yn eu dysgu eu hunain fel eu bod yn dod yn raddedigion hyderus yn y dyfodol.

Mae'r Ysgol yn cynnig rhai graddau Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar sy'n cael eu cydnabod gan Gofal Cymdeithasol Cymru.


Mae’r staff yn cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil amrywiol. Maent yn gweithio’n annibynnol ar rai prosiectau ond mae yna hefyd ffocws ar waith cydweithredol. Er enghraifft, mae amrywiaeth o staff yn gweithio gyda: Awdurdodau Lleol; ysgolion a lleoliadau plentyndod cynnar; Asiantaethau Llywodraethol a’r sector gwirfoddol.

Ffocws diddordebau a gweithgarwch ymchwil yr Ysgol yw: Ysgolion eco a chynaliadwyedd; ehangu mynediad; llythrennedd plant ifanc; dysgu awyr agored, lles plant ifanc; creadigrwydd plant ifanc a myfyrwyr. Mae’r holl staff yn cymryd rhan mewn gwahanol gyfnodau o ymchwil, gan gynnwys: casglu a dadansoddi data; cyhoeddi; a chyflwyno papurau mewn cynadleddau.

Ymhlith y cyhoeddiadau diweddar y mae: sawl cyfres o lyfrau i blant; nifer o weithgareddau ymarferol ar gyfer dysgu plant; cyfeirlyfrau a llawlyfrau i athrawon; CDs/DVDs i gefnogi gwahanol oedolion sy’n gweithio gyda phlant ifanc; llyfrau academaidd; nifer o erthyglau mewn cylchgronau a chyfnodolion ymchwil; penodau mewn llyfrau academaidd o fewn maes plentyndod cynnar. Hefyd, mae staff yr ysgol yn cyflwyno seminarau a phapurau mewn gwahanol gynadleddau.

Yn ogystal, mae’r ysgol yn annog a hwyluso ymchwil myfyrwyr ac mae myfyrwyr yr Ysgol yn cyhoeddi yng Nghyfnodolyn ymchwil y Brifysgol.

Mae llawer o wahanol fyfyrwyr yn astudio ar y gwahanol raglenni y mae’r Ysgol Plentyndod Cynnar yn eu cynnig. Gan fod y rhaglenni’n amrywio o Raddau Sylfaen i Astudiaethau Ôl-raddedig, mae’r myfyrwyr yn gymuned amrywiol o ddysgwyr sy’n ychwanegu at fywiogrwydd yr Ysgol.

Mae’r Ysgol wedi’i lleoli ar Gampws Caerfyrddin, ac mae’n gymuned ddysgu groesawgar a chyfeillgar. Mae’r staff yn darparu amgylchedd cefnogol ac ymgysylltiol lle caiff myfyrwyr eu hannog i ddatblygu sgiliau newydd a chymryd rhan mewn profiadau newydd. Hefyd, mae yna gyfleoedd i ymgymryd â chyrsiau ardystiedig ychwanegol fel Gwobr John Muir.

Mae myfyrwyr yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn cynnwys myfyrwyr dydd traddodiadol sydd ar y cyfan yn dilyn y rhaglen BA Plentyndod Cynnar. Hefyd, mae yna fyfyrwyr Llwybr Dysgu Hyblyg sy’n mynychu darlithoedd gyda’r nos ac ar benwythnosau. Dyluniwyd y radd Plentyndod Cynnar Hyblyg i gyfuno ymrwymiadau gwaith a gwirfoddoli myfyrwyr gydag astudiaethau gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Yn ogystal â hyn mae yna rhai Dysgwyr Cyfunol ar y Rhaglenni Ôl-raddedig sy’n cyfuno astudiaethau wyneb i wyneb gyda dulliau dysgu o bell.

Mae myfyrwyr yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn archwilio cysylltiadau rhwng damcaniaeth ac arfer ac mae’r staff yn rhoi pwyslais cryf ar les a datblygiad plant. Mae ethos yr ysgol yn adlewyrchu gwerthoedd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant gyda phwyslais cryf ar hawliau plant ifanc, pwysigrwydd gwrando ar a pharchu syniadau a phenderfyniadau plant, a hawl plant ifanc i gael mynediad at chwarae.

Yn ystod eu hamser yn fyfyrwyr mae yna nifer o gyfleoedd i archwilio pwysigrwydd chwarae i ddatblygiad a dysgu plant ifanc. Caiff y syniadau hyn eu harchwilio mewn amrywiaeth o gyd-destunau gan gynnwys: y Cyfnod Sylfaen, Dechrau’n Deg, y ‘Foundation Stage’ (yn Lloegr) ac ymagweddau rhyngwladol eraill at blentyndod cynnar.

Ar gyfer y Radd Sylfaen a rhaglenni BA mae’r Ysgol yn rhoi pwyslais mawr ar ddysgu ymarferol ac mae’n cynnig nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr ymgymryd â gweithgareddau ymarferol sy’n cefnogi cynnwys darlithoedd. Hefyd, mae dysgu awyr agored a datblygiad creadigol yn themâu amlwg yn y rhaglenni hyn a thrwy gydol eu hastudiaethau fe fydd cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu yn yr awyr agored a defnyddio’u syniadau a’u menter eu hunain i ymgymryd â thasgau dysgu. Yn ogystal â hyn, mae yna gyfleoedd i fynd ar ymweliadau a theithiau maes addysgol sydd wedi’u cynnwys yn rhan o gynnwys y gwahanol fodiwlau.

Mae’r Ysgol yn cynnig nifer o gyfleoedd i fynd ar ymweliadau, i wrando ar ddarlithoedd gan ŵyr gwadd sy’n arbenigwyr ac yn weithwyr proffesiynol ym maes plentyndod cynnar, a chyfleoedd dewisol i ymweld â gwledydd eraill yn Ewrop a phellach i ffwrdd. Mae myfyrwyr presennol wedi magu hyder a phrofiadau bywyd gwerthfawr trwy’r cyfryw gyfleoedd. Dylunnir yr holl brofiadau hyn fel bod myfyrwyr yn gallu datblygu CV amrywiol a thrawiadol ochr yn ochr â’u gradd academaidd.

Hefyd, mae’r Ysgol yn rhoi pwyslais ar ddatblygu sgiliau gwaith ymchwil, gwerthuso a hunan-fyfyrio myfyrwyr fel eu bod yn gallu cwestiynu a datblygu eu datblygiad proffesiynol. Mae’r rhaglenni wedi’u dylunio’n ofalus i sicrhau bod y cynnwys academaidd yn cysylltu’n agos ag arfer. Rhoddir hefyd amser i fyfyrwyr wirfoddoli mewn lleoliadau plentyndod cynnar / blynyddoedd cynnar i gael profiad gwaith ymarferol pwysig.

Mae’r Ysgol yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan mewn ymweliadau astudio yn Ewrop a thu hwnt.

Bydd myfyrwyr ar raglenni’r Ysgol yn cael cyfleoedd i ddysgu ochr yn ochr â myfyrwyr rhyngwladol sy’n astudio yn yr Ysgol.

Mae rhaglenni’r Ysgol yn briodol i fyfyrwyr o dramor sy’n dymuno datblygu eu dealltwriaeth a’u gwybodaeth o blant ifanc a theuluoedd.

Mae’r Ysgol yn cydnabod pwysigrwydd cynnig cyfleoedd amrywiol i fyfyrwyr i gynyddu eu cyflogadwyedd. Mae rhai o’r rhaglenni a gynigir yn llwybrau cydnabyddedig at hyfforddiant pellach, er enghraifft i’r TAR i fod yn athro ysgol cynradd a’r MSc mewn Gwaith Cymdeithasol.

Fodd bynnag, mae natur amlddisgyblaethol yr ysgol yn golygu bod y myfyrwyr yn gallu cyrchu nifer o yrfaoedd eraill sy’n gysylltiedig â gweithio gyda phlant a theuluoedd.

Mae myfyrwyr israddedig wedi mynd ymlaen i lawer o yrfaoedd amrywiol a diddorol, gan gynnwys:

  • Rheolwyr a dirprwy reolwyr meithrinfeydd;
  • Cydlynwyr Cyfnod Sylfaen
  • Swyddogion datblygu blynyddoedd cynnar / plentyndod cynnar;
  • Swyddogion chwarae;
  • Darlithwyr addysg bellach ac addysg uwch;
  • Personél Canolfannau Teuluoedd.

Mae rhaglenni ôl-raddedig wedi cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr gael sgiliau gwell fyth ac ehangu ar eu dealltwriaeth o blant ifanc a’u teuluoedd. Mae hyn wedi galluogi i rai myfyrwyr ôl-raddedig fynd ymlaen yn eu maes gwaith presennol ac i eraill symud i yrfaoedd newydd.

Mae llawer o raddedigion wedi mynd ymlaen i weithio yn sector y llywodraeth, y sector gwirfoddol a’r sector preifat.

Mae’r Ysgol wedi sicrhau bod yr holl raglenni’n ffocysu ar ddatblygu sgiliau ymchwil, ysgrifenedig a chyfathrebu llafar y myfyrwyr, yn ogystal â rhoi sgiliau rheoli amser a threfnusrwydd i fyfyrwyr. Mae amrywiaeth o gyflogwyr gwahanol yn chwilio am y sgiliau hollbwysig hyn, ac felly mae’r sgiliau a geir yn ystod y gwahanol raddau’n drosglwyddadwy i wahanol lwybrau gyrfa.

Mae’r Ysgol yn gweithio’n agos â chyflogwyr ac mae hi wedi datblygu Fforwm Cyflogwyr gyda chyflogwyr lleol. Mae’r fforwm yn cwrdd yn rheolaidd ac yn helpu’r tîm darlithio i sicrhau bod cynnwys y rhaglenni’n cefnogi’r mathau o sgiliau a phrofiadau sydd eu hangen ar fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig wrth wneud cais am waith.

Mae’r Ysgol wedi dylunio amserlen i fyfyrwyr israddedig sy’n sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfnodau rheolaidd lle nad oes yn rhaid iddynt fod ar y campws er mwyn gallu gwirfoddoli mewn lleoliadau plentyndod cynnar / blynyddoedd cynnar i gael profiad gwaith ymarferol.

Mae’r Ysgol wedi datblygu rhaglen sgiliau astudio cryf a ddyluniwyd i roi cymorth ychwanegol i fyfyrwyr gyda sgiliau ysgrifenedig ac academaidd. Mae’r gefnogaeth hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fagu hyder a gwella ar sgiliau trosglwyddadwy pwysig.

Mae’r Ysgol yn cynnig rhaglenni a addysgir yn rhan-amser ac yn amser llawn. Mae’r rhain yn cynnwys MA mewn Plentyndod Cynnar a Diploma Ôl-raddedig/MA mewn Llythrennedd Cynnar. Mae’r rhaglenni hyn yn rhoi cyfleoedd i ymgymryd â gwaith ymchwil cynradd gan gynnwys traethawd hir seiliedig ar ymchwil. Hefyd, gall myfyrwyr weithio gyda staff i gyhoeddi canfyddiadau eu gwaith ymchwil.

Cyflwynir y rhaglenni ôl-raddedig yn rhan-amser mewn sesiynau gyda’r hwyr ac ar benwythnosau yn ogystal â thrwy ddysgu cyfunol sy’n cyfuno dysgu wyneb i wyneb a dysgu o bell.